A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Rada Gminy
 • Uchwały
 • Kadencja 2002-2006
 • Rok 2005
 • 150. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze...


  Uchwała Nr 150/XXVI/05
  Rady Gminy Piątnica
  z dnia 30 marca 2005 r.  w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Piątnica

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.1)) i art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust 2, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.2)) Rada Gminy uchwala, co następuje:


  R E G U L A M I N

  ROZDZIAŁ 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE


  § 1. Niniejszy regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Piątnica.

  § 2.1. W budżecie Gminy Piątnica wyodrębnia się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na nagrody Wójta i nagrody Dyrektora. Rada Gminy może zwiększyć Fundusz nagród. Nagrodę może otrzymać nauczyciel szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Piątnica.

  2. Z funduszu nagród, o którym mowa w ust.1:

  1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektora;
  2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta.

  3. Nagrody, o których nowa w § 2 ust. 2 mogą być przyznawane wyróżniającym się nauczycielom, po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku szkolnego.

  4. Wysokość nagród ustalana będzie odrębnie w każdym roku, w zależności od wielkości środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

  5. W przypadku nagród Wójta, ich wysokość określa Wójt.

  6. W przypadku nagród Dyrektora ich wysokość określa Dyrektor.

  7. Nagrody o których mowa w § 2 ust. 2 będą przyznawane nauczycielom w każdym roku, w szczególności w Dniu Edukacji Narodowej.

  8. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

  R O Z D Z I A Ł 2
  KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD


  § 3. Nagrody nauczycielowi przyznaje się za:

  1) wyróżniające, liczące się w skali Gminy osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej;

  2) podejmowanie nowatorskich działań doskonalących pracę szkoły oraz rozwijających teorię pedagogiczną, opracowanie autorskich programów i publikacji;

  3) udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami o szczególnych predyspozycjach lub uczniami mającymi trudności w nauce;

  4) osiąganie dobrych wyników nauczania, potwierdzonych w sprawdzianach i egzaminach;

  5) doprowadzenie uczniów do udziału w konkursach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim lub centralnym;

  6) udział w wojewódzkich przeglądach dorobku artystycznego i sportowego;

  7) przejawianie dużej troski o dobro ucznia i jego godność osobistą ;

  8) organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży;

  9) doskonalenie bazy dydaktycznej szkół przy minimalnym nakładzie środków pochodzących z budżetu oświaty;

  10) wyróżniające sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

  11) właściwe, godne upowszechnienia kierowanie zespołem nauczycielskim i pracownikami administracyjno-obsługowymi;

  12) znaczący udział w pracach na rzecz Gminy Piątnica;
  13) organizowanie imprez artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w środowisku;

  14) opracowanie i wdrożenie autorskich programów lub nowatorskich metod nauczania;

  15) wyróżniające gospodarowanie przyznanymi środkami finansowymi i mieniem szkoły;

  16) znaczący wkład w pozyskaniu środków pozabudżetowych i prawidłowe gospodarowanie nimi;

  17) współpracę z samorządem lokalnym, organizacjami i instytucjami pozarządowymi;

  18) inne znaczące osiągnięcia.

  R O Z D Z I A Ł 3
  TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD


  § 4. Nagrody Wójta mogą być przyznane nauczycielom za udokumentowane osiągnięcia określone w § 3.

  § 5.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta może wystąpić:

  1) dla nauczyciela:
  a) dyrektor szkoły,
  b) rada pedagogiczna,
  c) rada rodziców,
  d) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i działające w szkole.

  2) dla dyrektora szkoły:
  a) wizytator Kuratorium Oświaty terytorialnie odpowiedzialny za gminę,
  b) rada pedagogiczna,
  c) rada rodziców.

  2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Dyrektora może wystąpić:

  1) dyrektor szkoły;
  2) rada pedagogiczna;
  3) rada rodziców;
  4) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i działające w szkole.

  3. Wójt może przyznać nagrodę Wójta - dyrektorom, nauczycielom zajmującym inne
  stanowiska kierownicze oraz pozostałym nauczycielom z własnej inicjatywy.

  4. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody w okresie ostatnich 3 lat.

  5. Wzór wniosku określa załącznik do regulaminu.

  6. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta należy składać do 20 września danego roku do Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy.

  7. Aktu wręczenia nagrody Wójta dokonuje Wójt, w wyjątkowych sytuacjach osoba przez niego upoważniona.

  R O Z D Z I A Ł 4
  TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD


  § 6.1. Nagrody nauczycielom przyznają:

  1) ze środków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 – dyrektor szkoły;
  2) ze środków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 – Wójt.

  2. Przyznanie nagrody Wójta jest poprzedzone zaopiniowaniem kandydatów przez:

  1) radę pedagogiczną;
  2) związki zawodowe działające w szkole, jeżeli kandydat jest członkiem związku.

  3. Przyznanie nagrody Dyrektora wymaga uprzedniego zaopiniowania przez:

  1) radę pedagogiczną;
  2) związki zawodowe działające w szkole, jeżeli nauczyciel jest członkiem związku.

  4. Nagrody Wójta, które z własnej inicjatywy przyznaje Wójt nie podlegają zaopiniowaniu.

  5. Nagrody o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 przyznaje się w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

  R O Z D Z I A Ł 5
  PRZEPISY KOŃCOWE


  § 7. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi w szkołach na terenie Gminy Piątnica.

  § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

  § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Przewodniczący Rady
  Dariusz Kossakowski

  1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz.2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz.71.


  Data wprowadzenia: 2005-04-04 0915
  Data upublicznienia: 2005-04-04
  Art. czytany: 2045 razy

  » Załącznik - WNIOSEK O NAGRODĘ WÓJTA (DOC) - rozmiar: 34304 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik - WNIOSEK O NAGRODĘ WÓJTA (PDF) - rozmiar: 118545 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl