A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Rada Gminy
 • Uchwały
 • Kadencja 2002-2006
 • Rok 2005
 • 163. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta


  UCHWAŁA NR 163/XXVII/05
  RADY GMINY PIĄTNICA
  z dnia 29 kwietnia 2005 r.


  w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)) Rada Gminy – po zapoznaniu się z wynikami badania skargi przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną – uchwala, co następuje:

  § 1. Stwierdza się, że skarga wniesiona na Wójta przez panią Helenę Borawską zam. Piątnica, dotycząca nieprzestrzegania przepisów ustawy – o najmie lokali jest bezzasadna, z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2. Niniejszą uchwałę należy przekazać wnoszącej skargę Pani Helenie Borawskiej zam. Piątnica.

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Przewodniczący Rady
  Dariusz Kossakowski


  1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203.
  2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692.  Załącznik do uchwały Nr 163/XXVII/05
  Rady Gminy Piątnica
  z dnia 29 kwietnia 2005 r.
  U z a s a d n i e n i e

  do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
  Rada Gminy, po zapoznaniu się z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącym badania skargi ustaliła, że zarzuty wymienione w skardze są bezzasadne z niżej podanych przyczyn.
  Rozbiórka zewnętrznej ubikacji zlokalizowanej w pobliżu budynku mieszkalnego, w którym zamieszkuje skarżąca była niezbędna, gdyż znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej hali sportowej. Obecny stan zaawansowania prac przy tej hali wymaga zapewnienia dostępu do budowy z każdej strony budynku. Wykonawca hali już kilkakrotnie żądał usunięcia śmietnika i ubikacji położonych w sąsiedztwie budowy, gdyż musi powiększyć teren placu budowy. Nie spełnienie tego żądania mogło spowodować konsekwencje w postaci przerwania budowy, dlatego też mimo sprzeciwu Pani Borawskiej wspomniana ubikacja została rozebrana. Budynek, w którym mieszka skarżąca posiada w wyposażeniu dwie wewnętrzne spłukiwane kabiny ustępowe, z których jedna jest w lepszym, a druga w gorszym stanie. Gdyby ich nie było to rozbiórka zewnętrznej ubikacji nie byłaby dokonana. Jednak stan tych kabin oraz zainstalowanych tam urządzeń zależy głównie od jego mieszkańców, ich kultury osobistej i dbałości o wspólne dobro. Mimo to w najbliższych dniach w jednej kabinie wymieniony zostanie sedes, aby spełniał wymogi sanitarne.
  Stwierdzenie w skardze, że Wójt grozi od lat mieszkańcom tegoż budynku jego rozbiórką i wysiedleniem, nie podając konkretnych powodów jest nieprawdziwe, gdyż działania wójta wynikają z uchwał Rady Gminy Piątnica Nr 88/XV/04 z dnia 25 kwietnia 2004 r. uchwalającej wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W § 27 cytowanego programu, stanowiącego załącznik do uchwały, określono konieczność rozbiórki powyższego budynku w 2005 r., ze względu na budowę gminnej hali sportowej oraz Nr 134/XXIII/04 z dnia 19 grudnia 2004 r. uchwalającej wydatki na wieloletni plan inwestycyjny, w tym na budowę hali sportowej w Piątnicy. Niemniej jednak sprawa rozbiórki powyższego budynku była faktycznie długo dyskutowana, ale po podjęciu decyzji o budowie hali sportowej została przesądzona, a termin jego rozbiórki zależy głównie od postępu prac przy budowie hali. Właśnie funkcjonowanie tego obiektu łączy się z koniecznością rozbiórki przedmiotowego budynku i uporządkowania terenu pod urządzenia sportowe. Mieszkańcom proponowano zastępcze miejsca zamieszkania. Z chwilą wyrażenia zgody dokonano remontu proponowanego mieszkania. Z możliwości tej skorzystała tylko jedna rodzina, która przeniosła się z budynku przeznaczonego do rozbiórki do jednego z mieszkań dwurodzinnego budynku mieszkalnego w Nowym Cydzynie. Obecnie również druga rodzina z tego budynku zdecydowała się na jego opuszczenie i zakupienie od gminy budynku mieszkalnego w Górkach - Sypniewo. Dotychczas rozebrano trzy budynki znajdujące się na placu budowy. Do rozebrania pozostał jeszcze budynek mieszkalny, w którym zamieszkują cztery rodziny, w tym i Pani Borawska.

  Jak wynika z powyższego, wójt nie ''umila'' życia lokatorom jak twierdzi skarżąca, lecz podejmuje działania prawne wynikające z bieżących potrzeb i obowiązujących przepisów prawnych. Sposób wypowiedzenia umowy najmu dla najemców lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266). Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 pkt 4 tej ustawy wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego lokatorowi, który jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu wymagającego opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki powinno być dokonane na piśmie z podaniem przyczyny wypowiedzenia nie później niż miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku lokatorom, zgodnie z art. 11 ust. 9 powyższej ustawy, przysługuje prawo do lokalu zamiennego spełniającego wymagania zawarte w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy, a zapewnienie go należy do obowiązków gminy. W taki sposób prowadzi się i będzie prowadzić cały tryb postępowania związany z wypowiedzeniem oraz przydziałem lokali zamiennych zamieszkałych w tym budynku lokatorom.

  Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione wyniki badania skargi, Rada Gminy uznała, że Wójt cały czas podejmuje działania, by rozwiązać problem mieszkańców tego budynku, przy jak najmniejszych dla nich dolegliwościach. Proponować można jedynie lokale, którymi dysponuje Gmina i dlatego też współpraca tych mieszkańców z Gminą jest nieodzowna z korzyścią dla obu stron.


  Data wprowadzenia: 2005-05-05 0910
  Data upublicznienia: 2005-05-05
  Art. czytany: 1591 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl