A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Rada Gminy
 • Uchwały
 • Kadencja 2002-2006
 • Rok 2005
 • 167. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta  UCHWAŁA NR 167/XXVIII/05
  RADY GMINY PIĄTNICA
  z dnia 28 czerwca 2005 r.

  w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)) Rada Gminy – po zapoznaniu się z wynikami badania skargi przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną – uchwala, co następuje:

  § 1. Stwierdza się, że skarga wniesiona na Wójta przez pana Bogdana Webera, zam. Łomża dotycząca nieprzestrzegania przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnergo jest niezasadna, z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

  § 2. Niniejszą uchwałę należy przekazać wnoszącemu skargę – panu Bogdanowi Weberowi oraz Wojewodzie Podlaskiemu.

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Przewodniczący Rady
  Dariusz Kossakowski

  1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203.
  2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682.


  Załącznik do uchwały Nr 167/XXVIII/05
  Rady Gminy Piątnica
  z dnia 28 czerwca 2005 r.  Uzasadnienie
  do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
  Rada Gminy, po zapoznaniu się z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącym badania skargi ustaliła, że skarżący po raz kolejny złożył skargę na Wójta. Tym razem skarga dotyczy załatwienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, które trwa już 6 miesięcy i nie rozpatrzenie podania z dnia 11 stycznia 2005 r.

  W toku postępowania kontrolnego ustalono, że w dniu 29 grudnia 2004 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, po rozpatrzeniu odwołania Pana Bogdana Webera od decyzji Wójta z dnia 12 listopada 2004 r. RPU.313-4-87/04 w sprawie odmowy rozłożenia na raty zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2003 w kwocie 383,0 zł. wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 22,70 zł., orzekło uchylić w całości zaskarżoną decyzję i przekazać organowi instytucji do ponownego rozpatrzenia. Uchybieniem, dla którego decyzja została uchylona było to, że w zawiadomieniu o przeprowadzeniu oględzin, przy wyznaczaniu terminu oględzin posesji podatnika nie został wzięty pod uwagę fakt 2-krotnego awizowania pisma. Jednocześnie Samorządowe kolegium Odwoławcze zaleciło dokładnie wyjaśnić, skąd pochodzą okna i drzwi wstawione w nowo wybudowanym domu mieszkalnym, stanowiącym własność Pana Webera. W związku z powyższymi zaleceniami w dniu 10 stycznia br. zostało wysłane do Pana Webera zawiadomienie o przeprowadzeniu w dniu 9 lutego 2005 r. oględzin posesji przy ulicy Piłsudskiego w Łomży. Jednocześnie wysłano do Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży pismo z prośbą o wyjaśnienie, czy w roku 2004 spółdzielnia przekazywała dla w.w okna i drzwi. Spółdzielnia poinformowała, że nie sprzedawała i nie przekazywała żadnej stolarki okiennej Panu Bogdanowi Weberowi

  W odpowiedzi na wysłane zawiadomienie, Pan Bogdan Weber w dniu 8 lutego (tj. jeden dzień przed planowanymi oględzinami) przysłał do Urzędu Gminy pismo z prośbą o odroczeniu terminu oględzin. Przyczyną miał być fakt, że w dniu 2 lutego 2005 r. jadąc rowerem został potrącony przez samochód, wpadł do kałuży, w wyniku czego przeziębił się i zachorował na grypę. Na potwierdzenie swojej choroby nie przedstawił jednak żadnego zaświadczenia lekarskiego. Za to zdarzenie Pan Weber, oskarża Wójta Gminy Piątnica, który dla bezpieczeństwa swoich podatników winien wybudować ścieżki rowerowe. W celu ustalenia następnego terminu oględzin prosi o kontakt telefoniczny. Jak ustalono na podstawie danych uzyskanych w informacji TP SA – Pan Weber jednak nie jest abonentem Telekomunikacji Polskiej S.A. ani firmy Szeptel S.A. Wskazany przez skarżącego sposób kontaktu nie był możliwy, gdyż nie posiada telefonu. W celu wyjaśnienia wiarygodności kolizji rowerowej w dniu 2 lutego br., Urząd zwrócił się do Posterunku Policji w Piątnicy z prośbą o wyjaśnienie, czy w tym dniu na drodze Piątnica – Łomża miała miejsce kolizja rowerzysty z samochodem. Zdarzenia tego nie potwierdził ani Posterunek Policji w Piątnicy ani Komenda Miejska w Łomży.

  Należy nadmienić, że w dniu 11 stycznia br. tj. po dniu wysłania zawiadomienia o przeprowadzeniu oględzin, Pan Bogdan Weber nie czekając na załatwienie sprawy rozłożenia na raty zaległości za rok 2003, przysłał do Urzędu kolejne podanie, tym razem o umorzenie wszelkich zaległości podatkowych. Biorąc pod uwagę odwołanie terminu oględzin, Urząd Gminy po raz kolejny tj. w dniu 14 lutego 2005 r. wysłał do zainteresowanego zawiadomienie o następnych oględzinach przewidywanych na dzień 22 marca 2005 r., które nie doszły do skutku, gdyż Pan Weber znów zachorował, co tym razem potwierdził 4-dniowym zwolnieniem lekarskim. W przesłanym do podatnika zawiadomieniu o przeprowadzeniu oględzin zawarta była informacja, że dokonanie oględzin niezbędne jest do podjęcia prawidłowej decyzji odnośnie złożonych wniosków tj. rozłożenia na raty zaległości za rok 2003 i umorzenia wszelkich zaległości. Uznając chorobę za przyczynę niezależną od podatnika wyznaczono kolejny termin oględzin tj. na 25 kwietnia 2005 r. W związku z tym, że przesyłka zawiadamiająca o oględzinach oraz przedłużeniu terminu oględzin po jednokrotnym awizowaniu została zwrócona do Urzędu Gminy Piątnica, co jest niezgodne z zasadami określonymi w ustawie – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), dlatego też w dniu 18 kwietnia br. Urząd Gminy złożył reklamację do Urzędu Pocztowego przy ulicy Małachowskiego 1, który uznał skargę za uzasadnioną. Ponieważ awizowanie nastąpiło tylko raz, zawiadomienia o oględzinach nie można było uznać za doręczone. Następny termin oględzin wyznaczono na dzień 16 maja br. Tym razem miejscem oględzin miały być grunty Pana Webera położone na terenie wsi Kisielnica. Termin i miejsce oględzin także i tym razem nie odpowiadały skarżącemu, który stwierdził, że szkoda czasu „aby przeprowadzać majówkę, na polu nic nie urosło bo maj jest miesiącem zimnym i suchym, a dodatkowo pole jest zniszczone przez psy europejskie”.

  Przychylając się do odwołania terminu oględzin, wyznaczono kolejny termin, tym razem na 16 czerwca br. Analogicznie jak poprzednim razem, ten termin oględzin również nie był dogodny dla Pana Webera. Twierdzi również, że Wójt łamie przepisy Ordynacji podatkowej, a przeprowadzenie oględzin jego gruntów jest marnotrawieniem czasu urzędników. Przeznaczony czas na dokonanie oględzin powinni przeznaczyć na sporządzenie programu dla jego gospodarstwa. Ponadto wyraźnie zaznacza, że nie życzy sobie aby jego grunty „były szantażowane i prześladowane przez urzędników”. Jako miejsce oględzin wyznacza posesję przy ulicy Piłsudskiego w Łomży i prosi o kontakt telefoniczny. Jak uprzednio wspomniano, telefonu nie posiada.

  Pomimo kolejnej próby odwołania wyznaczonego terminu, komisyjne oględziny zasiewów na gruntach podatnika odbyły się w dniu 15 czerwca 2005 r. i w terminie do dnia 30 czerwca br. zostanie wydana decyzja.

  Rada Gminy w świetle przedstawionego wyjaśnienia doszła do wniosku, że skarżący gra na zwłokę i sam wyszukuje nowe przeszkody, by uniknąć konfrontacji z urzędnikami w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego, niezbędnego do podjęcia prawidłowej decyzji odnośnie złożonych wniosków przez skarżącego. Z drugiej zaś strony oskarża Urząd o brak zaangażowania w sfinalizowaniu sprawy.
  Biorąc pod uwagę powyższe wyniki badania skargi, Rada Gminy uznała, że skarga jest niezasadna.


  Data wprowadzenia: 2005-06-29 1425
  Data upublicznienia: 2005-06-29
  Art. czytany: 1927 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl