A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Rada Gminy
 • Uchwały
 • Kadencja 2002-2006
 • Rok 2005
 • 174. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
  UCHWAŁA NR 174/XXX/05
  RADY GMINY PIĄTNICA
  z dnia 28 października 2005 r.

  w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)) Rada Gminy - po zapoznaniu się z wynikami badania skargi przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną - uchwala, co następuje:


  § 1. Stwierdza się, że skarga wniesiona na Wójta przez panią Hannę Jurczak zam. Łomża dotycząca nie dopełnienia warunków umowy zawartej z Gminą Piątnica jest niezasadna, z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

  § 2. Niniejszą uchwałę należy przekazać wnoszącej skargę - pani Hannie Jurczak.

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Przewodniczący Rady
  Dariusz Kossakowski


  1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457.
  2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682.


  Załącznik do uchwały Nr 174/XXX/05
  Rady Gminy Piątnica
  z dnia 28 października 2005 r.
  U z a s a d n i e n i e
  do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
  Rada Gminy, po zapoznaniu się z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącym badania skargi ustaliła, że pani Hanna Jurczak zam. Łomża złożyła skargę w sprawie nie dopełnienia warunków umowy zawartej z Gminą Piątnica, obejmującą swym zakresem wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnocin.

  Rada Gminy, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta i pracownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy ustaliła, że :

  Umowa zawarta w dniu 12 lipca 2004 roku pomiędzy Gminą Piątnica, a panią Hanną Jurczak dotyczyła wykonania w ramach budowy sieci wodno-kanalizacyjnej przyłączy posesji będącej własnością pani Jurczak do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do końca 2004 r. Jest to umowa cywilna i została sporządzona na podstawie dodatkowej listy osób chętnych do wykonania przyłączy w ramach przedsięwzięcia pod nazwą ''Budowa systemu wodno - kanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin'' współfinansowanego przez Komisję Europejską z Programu PHARE 2001.

  Niestety ze względu na obniżający się kurs EURO wykonawca zadania nie mógł zrealizować wszystkich przyłączy z listy dodatkowej z uwagi na to, że wyczerpał się limit środków dostępny dla tego projektu.
  W ramach wspomnianego zadania do nieruchomości pani Jurczak, właśnie z listy dodatkowej zostało doprowadzone przyłącze wodociągowe. Zatem z części przyjętych zobowiązań Gmina wywiązała się w możliwie szybkim terminie.

  Zawarte w skardze stwierdzenie, że w I kwartale 2005 roku została utworzona druga lista nie pokrywa się z prawdą, gdyż przy realizacji zadania przez cały czas przyjmowano wykaz przyłączy wynikający z projektu, który był jedynie aktualizowany z powodu konieczności dostosowania faktycznego zakresu rzeczowego do przeprowadzonego postępowania przetargowego. Dlatego też kilka przyłączy z listy dodatkowej wykonano podczas realizacji zadania podstawowego.
  Pierwotna lista przyłączy musiała być zaktualizowana z tego powodu, bądź z powodu rezygnacji części osób z wykonania zaplanowanych przyłączy.
  Z uwagi na brak możliwości wykonania przyłączy wszystkim chętnym z listy dodatkowej podczas realizacji zadania podstawowego, Gmina postanowiła wykonać je w ramach nowej inwestycji przy udziale środków własnych zainteresowanych osób.
  Z powodu braku możliwości wykonania przyłączy w roku 2004, konieczne było zawarcie stosownych aneksów do wcześniejszych umów. Z panią Hanną Jurczak zawarto również stosowny aneks. Postanowieniami tego aneksu zmieniono termin wykonania przyłączy na koniec sierpnia 2005 roku i kwestię uzyskania zgody wejścia na grunty sąsiedzkie.
  Zgodnie z posiadanym projektem, w przypadku realizacji przyłącza kanalizacyjnego do działki pani Jurczak, zachodziła konieczność wejścia na grunt sąsiada. Wykonanie tych robót wymagało uzyskania od sąsiada zgody wejścia na jego grunt. Takiej zgody pani Jurczak nie uzyskała. Wykonanie indywidualnej przepompowni na przedmiotowej posesji, wyłącznie na potrzeby tej nieruchomości, podczas gdy na obydwu sąsiednich posesjach bezpośrednio przylegających są już odpowiednie przepompownie, jest nieuzasadnione gospodarczo. Wiąże się to z poniesieniem dodatkowego kosztu w wysokości 10 tys. zł, a ponadto stanowiłoby odstępstwo od projektu.
  Biorąc powyższe pod uwagę, inwestycja została zakończona bez wykonania przyłącza kanalizacyjnego do działki Pani Jurczak.

  Obecnie ze względu na zakończenie inwestycji gminnej osoby, które zechcą wykonać w Czarnocinie przyłącze do sieci wodno-kanalizacyjnej będą musiały zrealizować to we własnym zakresie opracowując dokumentację i wykonując przyłącze na własny koszt, co wynika z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami).

  Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione wyniki badania skargi, Rada Gminy uznała, że skarga jest niezasadna.


  Przewodniczący Rady
  Dariusz Kossakowski  Data wprowadzenia: 2005-10-31 1203
  Data upublicznienia: 2005-10-31
  Art. czytany: 1628 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl