A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Informacje o środowisku
 • Decyzje
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (budowa odcinka sieci wodociągowej Olszyny i Wyłudzin)


  GPT.7624-9/07


  DECYZJA
  O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA  Na podstawie, art. 46 ust.1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 1 i 2, art. 53 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 sierpnia 2007 r. złożonego przez Gminę Piątnica z siedzibą w Piątnicy ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica

  USTALAM
  ŚRODOWISKOWE WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA


  1. Nazwa, rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

   Budowa odcinka sieci wodociągowej spinającego istniejące linie wodociągowe we wsiach Olszyny i Wyłudzin o długości ok. 2403 m z rur PVC DN 150 i 100 mm wraz z przyłączami, na działkach oznaczonych numerami 460, 123, 119/1, 113/1, 453, 100/10, 113/5, 113/7, 100/3, 101/3, 101/4, 101/5, 102/3, 102/4, 102/5, 100/4, 431, 100/8, 109/8, 109/6, 109/10, 108/2, 107/3, 107/2, 107/7, 461, 136/6, 136/5, 136/9 i 107/6, położonych w obrębie gruntów wsi Olszyny oraz na działkach oznaczonych numerami 34/2, 34/5, 34/4, 85, 33, 19/2 i 89/2, położonych w obrębie gruntów wsi Wyłudzin.

  2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

   a) sieć należy prowadzić możliwie równolegle do istniejących pasów drogowych,
   b) wykopy należy prowadzić w taki sposób aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót,
   c) w celu zminimalizowania emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu, prace wykonywać sprawnym technicznie sprzętem z dopuszczeniem do pracy,
   d) stosować materiały posiadające dopuszczenie PZH i atesty techniczne,
   e) materiały i sprzęt budowlany należy przechowywać w wyznaczonych miejscach, odpowiednio zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego,
   f) grunty zajęte w czasie realizacji przedsięwzięcia należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia,
   g) odpady powstające podczas realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia należy magazynować w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska,
   h) w przypadku odkrycia w trakcie realizacji przedsięwzięcia przedmiotu, który posiada cechy zabytku, należy wstrzymać roboty ziemne, a przedmiot i miejsce znalezienia zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

  3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

   a) określić rodzaje przewidzianych do wytworzenia odpadów z uwzględnieniem sposobów ich zagospodarowania i unieszkodliwienia,
   b) określić warunki, miejsce oraz sposób zagospodarowania urobku w przypadku wystąpienia jego nadmiaru w trakcie realizacji robót ziemnych,
   c) zachować odległość minimum 1,0 m od słupów linii energetycznych telekomunikacyjnych
   d) realizacja planowanej inwestycji nie może powodować zmian stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

  4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

   Nie dotyczy.

  5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

   Nie dotyczy.

  6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

   Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania określonego w przepisach art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm).


  U z a s a d n i e n i e


  W dniu 17 sierpnia 2007 r. Gmina Piątnica złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej spinającego istniejące linie wodociągowe we wsiach Olszyny i Wyłudzin o długości ok. 2403 m z rur PVC DN 150 i 100 mm wraz z przyłączami, na działkach oznaczonych numerami 460, 123, 119/1, 113/1, 453, 100/10, 113/5, 113/7, 100/3, 101/3, 101/4, 101/5, 102/3, 102/4, 102/5, 100/4, 431, 100/8, 109/8, 109/6, 109/10, 108/2, 107/3, 107/2, 107/7, 461, 136/6, 136/5, 136/9 i 107/6, położonych w obrębie gruntów wsi Olszyny oraz na działkach oznaczonych numerami 34/2, 34/5, 34/4, 85, 33, 19/2 i 89/2, położonych w obrębie gruntów wsi Wyłudzin. Do wniosku została dołączona informacja o planowanym przedsięwzięciu zgodnie z art. 49 ust. 3 Prawo ochrony środowiska oraz projekt zagospodarowania terenu. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko powyższa inwestycja zaliczona jest do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Dlatego też podczas rozpatrywania wniosku, Wójt Gminy Piątnica, stosownie do art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 57 ust. 1 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży oraz Starosty Łomżyńskiego z pismem o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego jego zakresu. Opiniując powyższe zamierzenie zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży postanowieniem Nr 95/P/NZ/2007 z dnia 4 września 2007 r. oraz Starosta Łomżyński pismem Nr ROŚB.6211-31/2007 z dnia 10 września 2007 r. wyrazili opinię o odstąpieniu od potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Piątnica uznał, że planowane przedsięwzięcie wpłynie na poprawę zaopatrzenia ludności w wodę, spięcie dwóch wodociągów zabezpieczy dostawę wody dla potrzeb mieszkańców w przypadku awarii jednego z nich. Ponadto na terenie objętym inwestycją nie występują obszary podlegające ochronie. Biorąc powyższe pod uwagę, a także opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Starosty Łomżyńskiego uznał planowane przedsięwzięcie jako nie wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Następnie zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, Wójt Gminy Piątnica wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży oraz Starosty Łomżyńskiego o uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację powyższego przedsięwzięcia. Zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem Nr NZ-4152-51/2007 z dnia 18 października 2007 r. i Starosta Łomżyński postanowieniem Nr ROŚB.621-31/007 z dnia 24 października 2007 r. uzgodnili planowane przedsięwzięcie.

  Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji decyzji.

  W oparciu o art. 56 ust. 9 Prawo ochrony środowiska, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.

  Informacja o wydaniu niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica: ugpiatnica.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

  Pouczenie:


  Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

  Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę; złożenie wniosku powinno nastąpić nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b ustawy Prawo ochrony środowiska.

  Termin, o którym mowa w art. 46 ust. 4b, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 46 ust. 4c ustawy Prawo ochrony środowiska.


  Wójt
  Edward Łada
  Załączniki (otrzymuje wnioskodawca i organ wydający decyzję):
  1. Mapa, na której wyznaczono linie rozgraniczające teren inwestycji,
  2. Charakterystyka całego przedsięwzięcia.


  Otrzymują:
  1. Gmina Piątnica,
  2. Strony postępowania - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.),
  3. A/a.

  Informację udostępniła: Agata Kossakowska


  Data wprowadzenia: 2007-10-30 0812
  Data upublicznienia: 2007-10-30
  Art. czytany: 3504 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl