A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Informacje o środowisku
 • Decyzje
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 64 Piątnica-Jeżewo z drogą powiatową nr 371 Piątnica-Kalinowo)

  GPT.7624-9/07

  DECYZJA
  O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA


  Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 1 i 2, art. 53 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587) w związku § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 3 września 2007 r. (uzupełnionego 14 września 2007 r.) przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku z siedzibą ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok


  USTALAM
  ŚRODOWISKOWE WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA


  1. Nazwa, rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

   Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 64 Piątnica-Jeżewo z drogą powiatową nr 371 Piątnica-Kalinowo zlokalizowanego w miejscowości Piątnica.

  2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

   a)wykonać pomiary hałasu dla pory nocnej i dziennej, w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu i wibracji dokonać jego minimalizacji,
   b)w celu minimalizacji ponadnormatywnego hałasu zachować ciągłość jazdy przez projektowane skrzyżowanie z nakazem ograniczenia prędkości poruszania się pojazdów do 40 km/h.

  3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

   a) przeznaczyć jak największą powierzchnię pod zieleń niską (urządzenie trawników) w obrębie
   skrzyżowania, celem pokrycia powierzchni ziemi i jej ochronę przed opadem zanieczyszczeń.

  4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

   Nie dotyczy.

  5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

   Nie dotyczy.

  6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

   Nie dotyczy.  U z a s a d n i e n i e


  Wnioskiem złożonym w dniu 3 września 2007 r. zarejestrowanym pod nr GPT.7624-11/07 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 64 Piątnica-Jeżewo z drogą powiatową nr 371 Piątnica-Kalinowo. Inwestycja powyższa została zrealizowana w latach 2005-2006, jednak zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587) jeżeli przedsięwzięcie zostało zrealizowane w oparciu o zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych lub zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, uprawniony podmiot może złożyć, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  Do wniosku dołączono 3 egzemplarze informacji zawierających dane zgodnie z art. 49 ust. 3 Prawo ochrony środowiska wraz z ich zapisem w formie elektronicznej. Do wniosku nie dołączono kopii mapy ewidencyjnej. W dniu 6 września 2007 r. pracownik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku poinformował, że kopie mapy ewidencyjnej dostarczy do dnia 14 września 2007 r. W dniu 14 września 2007 r. dostarczono kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich.
  Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)
  Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Wojewody Podlaskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu. Opiniując powyższe zamierzenie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w postanowieniu Nr 109/P/NZ/2007 z dnia 2 października 2007 r. oraz Wojewoda Podlaski w piśmie Nr ŚR.II.JF.663031/272/07 z dnia 2 października 2007 r. wyrazili opinie o odstąpieniu od potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.
  Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) organ w postanowieniu Nr GPT.7624-11/07 z dnia 8 października 2007 r. odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia.
  Niniejsze postanowienie zostało umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica: ugpiatnica.doc.pl.
  Informacja o niniejszym postanowieniu została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica: ugpiatnica.doc.pl, wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Piątnicy oraz przesłana sołtysowi wsi Piątnica Poduchowna celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
  Wypełniając dyspozycje art. 48 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska przed wydaniem przedmiotowej decyzji zwrócono się do Wojewody Podlaskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
  Wojewoda Podlaski w piśmie Nr ŚR.II.JF.663031/272/07 z dnia 12 listopada 2007 r. poinformował, że zajął stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia wydając opinię z dnia 2 października 2007 r. Nr ŚR.II.JF.663031/272/07, w której stwierdził, iż inwestycja nie będzie oddziaływać na obszar Natura 2000.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży postanowieniem Nr 126/P/NZ/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. uzgodnił zrealizowane przedsięwzięcie.
  W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę następujące dowody:
  - informację zawierające dane zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska,
  - stanowiska organów uzgadniających.
  Przy dokonaniu szczegółowej analizy organ badał, czy posiada wystarczające informacje dostarczone zgodnie z wymogami art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska i stwierdził, że:
  -skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko,
  -przedsięwzięcie usytuowane jest w zurbanizowanym centrum wsi Piątnica, w znacznej odległości od naturalnych siedlisk objętych ochroną,
  -opisane technologie wykonywania robót nie wpływają negatywnie na środowisko,
  -przedstawione formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko są wystarczające.
  Podsumowując na podstawie zgromadzonych danych stwierdzić należało, iż realizacja przedsięwzięcia, nie pociągnie za sobą znaczących oddziaływań. Bezpośrednie i krótkie oddziaływania będą miały miejsce jedynie w fazie budowy. Ponadto stwierdzono, że inwestycja wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa, poprawę organizacji ruchu i odprowadzania wód opadowych.

  Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

  W oparciu o art. 56 ust. 9 Prawo ochrony środowiska, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 oraz organ przyjmujący zgłoszenie, o którym mowa w art. 46 ust. 4a.

  Niniejsza decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica: ugpiatnica.doc.pl.
  Informacja o wydaniu niniejszej decyzji została umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica: ugpiatnica.doc.pl., wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica oraz przesłana sołtysowi wsi Piątnica Poduchowna celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.


  Pouczenie

  Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

  Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a; złożenie wniosku albo dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b ustawy Prawo ochrony środowiska.
  Termin, o którym mowa w art. 46 ust. 4b, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 46 ust. 4c ustawy Prawo ochrony środowiska.

  Wójt
  Edward Łada
  Załączniki (otrzymuje wnioskodawca i organ wydający decyzję):
  1. Charakterystyka przedsięwzięcia.
  Otrzymują:
  1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku,
  2. Strony postępowania zawiadamia się zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.),
  3. A/a.


  Informację udostępniła: Agata Kossakowska


  Data wprowadzenia: 2007-12-04 0940
  Data upublicznienia: 2007-12-04
  Art. czytany: 4672 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Leon Pietruszko lub: ugpiatnica@doc.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl