A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Rada Gminy
 • Projekty uchwał i zamierzenia
 • Projekty rok 2010
 • Sesja XL (archiwum)
 • Projekt uchwały w sprawie określenia szczególowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pienieżnych


  UCHWAŁA NR ...........
  RADY GMINY PIĄTNICA

  z dnia ................ 2010 r.


  w sprawie określenia szczególowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pienieżnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Piątnica, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm1)) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:

  Rozdział 1.
  Zasady ogólne


  § 1. Uchwala się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadających Gminie Piątnica oraz jednostkom podległym zwanych dalej ''należnościami'' ze wskazaniem organu uprawnionego do udzielania ulg, wobec osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, zwanych dalej ''dłużnikami'' jak również warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których udzielona ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

  § 2. Postanowień uchwały nie stosuje się do należności przypadających Gminie lub jego jednostkom podległym których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

  § 3. Ilekroć w niniejszych uchwale mowa jest o:
  1)udzielonych ulgach - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności pieniężnych;
  2)dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
  3)jednostce podległej - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Gminy;
  4)uprawnionym organie – rozumie się Wójta, który podejmuje decyzję w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych;
  5)należności – rozumie się przez to wymagalną należność pieniężną (główną) przypadającą od jednego dłużnika wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami dochodzenia tej należności (jako należności uboczne) wg stanu na dzień podjęcia decyzji;
  6)ważny interes dłużnika – rozumie się przez to sytuację finansową, majątkową lub społeczną, również gospodarczą, w której zapłata długu bądź jego części mogłaby zagrozić dalszej egzystencji dłużnika, a w przypadku osób fizycznych również osób pozostających na jego utrzymaniu.

  § 4. Umorzenie w całości lub w części, rozłożenie na raty, bądź odroczenie terminu spłaty może obejmować:
  1)należność główną,
  2)odsetki,
  3)pozostałe koszty wynikające z powstałych zaległości (w szczególności: koszty wezwań, koszty postępowania egzekucyjnego).

  § 5. Przy rozpatrywaniu wniosków o umorzenie, odroczenie, bądź rozłożenie na raty spłaty należności przypadających od przedsiębiorców (w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej), niezależnie od przyjętych zasad udzielania ulg określonych niniejszą uchwałą, należy również stosować postanowienia i procedury przewidziane w ustawie z dn. 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami).

  Rozdział 2.
  Zasady umarzania zaległych opłat mających charakter cywilnoprawny przypadajacych Gminie Piątnica, jak rownież jednostkom podległym


  § 6. Należności mogą być umorzone w całości, jeżeli:

  1)osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;
  2)osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
  3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
  4)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
  5)zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny tj. m.in. gdy:
  a) osoba fizyczna zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, a możliwości płatnicze dłużnika uniemożliwiają spłatę należności;
  b) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub faktycznego pobytu dłużnika bądź jego siedziby;
  c) należności uległy przedawnieniu.

  Rozdział 3.
  Sposoby umarzania zaległychopłat mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie, jak również jednostkom podległym


  § 7. Umorzenie należności może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu, jeżeli wskazane w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały okoliczności uzasadniające udzielenie ulgi, potwierdzone zostały dokumentami dołączonymi do wniosku, a w szczególności:

  1) w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1 –skrócony odpis aktu zgonu;
  2) w przypadku osoby prawnej, o której mowa w §6 ust. 1 pkt. 2 – zaświadczenie o wykreśleniu osoby prawnej z właściwego rejestru osób prawnych, wydanym przez organ prowadzący rejestr;
  a) w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt. 3 – notatka służbowa pracownika rzeczowo właściwego zaakceptowana przez Radcę Prawnego stwierdzająca, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem i egzekucją należności byłyby równe lub wyższe;
  3)w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt. 4 postanowienie właściwego Sądu o zakończeniu postępowania likwidacyjnego;
  4)w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt. 5 wymagane jest załączenie oświadczeń:
  a) oświadczenia o sytuacji majątkowej osoby fizycznej stanowiącym załącznik Nr 1;
  b) oświadczenia o sytuacji majątkowej osoby prawnej stanowiącym załącznik Nr 2.

  Rozdział 4.
  Zasady i sposoby udzielania pozostałych ulg w spłacie nalezności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie jak również jednostkom podległym


  § 8. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi (np. trudną sytuacją majątkową, zdrowotną, możliwościami płatniczymi dłużnika) lub gospodarczymi (np. uzasadnionym interesem Gminy można odroczyć termin zapłaty należności pieniężnej w całości lub w części albo rozłożyć je w całości lub w części na raty, biorąc pod uwagę realne możliwości płatnicze dłużnika jak również uzasadniony interes Gminy.
  2. Odroczenie terminu zapłaty należności pieniężnej bądź rozłożenie na raty może nastąpić tylko na wniosek dłużnika.

  § 9. 1. Okres odroczenia terminu spłaty należności nie może przekraczać 12 miesięcy, natomiast okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.
  2. Od należności pieniężnej, której termin płatności został odroczony, bądź w przypadku której podjęto decyzje o rozłożeniu płatności na raty, ustawowe odsetki nie podlegają naliczeniu w okresie od dnia ustalenia nowego terminu wnoszenia rat lub nowego terminu wniesienia należności do upływu terminu zapłaty.

  § 10. Odroczenie terminu zapłaty bądź rozłożenie na raty może nastąpić w przypadkach, gdy zastosowanie takiej ulgi rokuje zapłatę całej należności.

  Rozdział 5.
  Tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty opłat mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie, jak rownież jednostkom podległym


  § 11. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności, dłużnik składa wierzycielowi.

  2. Za weryfikację wniosku oraz przygotowanie pełnej dokumentacji wraz z projektem umowy lub porozumienia do udzielenia ulgi w spłacie należności odpowiedzialny jest pracownik wydziału merytorycznego Gminy.

  3. Jeżeli weryfikacja wniosku oraz przygotowanie pełnej dokumentacji, należy do zakresu działania pozostałych jednostek podległych wówczas komplet dokumentów przekazywany jest do wydziału merytorycznego Gminy w celu jego sprawdzenia i przygotowania projektu decyzji.

  4. W przypadku stwierdzenia w trakcie weryfikacji wniosku nieprawidłowości, takich że przedstawione dokumenty uznane są za niewystarczające i na ich podstawie nie można potwierdzić istnienia przesłanek do udzielenia umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych, dyrektor wydziału merytorycznego wzywa dłużnika do ich uzupełnienia i wyznacza termin ich usunięcia.

  5. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie przedmiotowego wniosku bez rozpatrzenia.

  § 12. 1. Projekt umowy (porozumienia), o którym mowa w §11 powinien zawierać między innymi:
  1)nazwę aktu, miejsce na nr i datę oraz podstawę prawną;
  2) określenie przedmiotu warunki umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty spłaty gdy ulga udzielona jest na wniosek dłużnika coraz uzasadnienie.

  2. Po podjęciu przez Wójta decyzji merytoryczny pracownik wydziału Urzędu Gminy przekazuje ją:
  1) dłużnikowi, jeżeli wniosek był opracowany przez wydział Urzędu Gminy;
  2) jednostce organizacyjnej, która niezwłocznie przekazuje decyzję dłużnikowi jeżeli wniosek był opracowany przez jednostkę podległą.

  § 13. W razie nie zachowania warunków umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty spłaty należności a udzielona ulga została na wniosek dłużnika i gdy:
  1) umorzenie dotyczy części należności – pracownik merytoryczny wzywa do uregulowania pozostałej do spłaty kwoty należności pieniężnej wraz z odsetkami i jednocześnie informuje, że niedotrzymanie warunków umorzenia skutkuje utraceniem mocy podjętej decyzji;
  2) dłużnik nie spłaci należności w odroczonym terminie bądź w ustalonych ratalnie terminach płatności– pracownik merytoryczny wzywa do uregulowania pozostałej do spłaty kwoty należności pieniężnej wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności i jednocześnie informuje, że niedotrzymanie warunków dotyczących odroczenia terminu bądź rozłożenia na raty skutkuje utraceniem mocy podjętej decyzji a należność staje się wymagalna wraz z należnymi odsetkami, które naliczane są do dnia zapłaty.

  § 14. Wszczęcie postępowania o udzielenie ulgi nie wstrzymuje biegu naliczania odsetek.

  § 15. 1. Wójt na wniosek pracownika merytorycznego urzędu, może uchylić decyzję o udzielonej uldze, jeżeli dowody na podstawie których, pracownik merytoryczny oparł swoje wnioski, zostały sfałszowane, poprawione lub odzwierciedlały sytuację dłużnika niezgodną ze stanem faktycznym.

  2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 cała należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami.

  § 16. Do umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty spłaty należności w rozumieniu należności głównej jak i odsetek i należności ubocznych uprawniony jest Wójt.

  § 17. Zobowiązuje się kierowników jednostek podległych do składania wg stanu na koniec każdego roku informacji dotyczących należności, o których mowa w uchwale w układzie przewidzianym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 18. Wójt składa Radzie Gminy sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych należności oraz udzielonych ulg w okresach półrocznych według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy.

  § 19. Objaśnieniado uchwały zawiera załącznik Nr 4.

  § 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

  § 21. Traci moc Uchwała Nr 23/IV/07 Rady Gminy Piątnica z dnia 21 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy Piątnica i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustaw ''Ordynacja podatkowa''.

  § 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa.


  1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.


  Data wprowadzenia: 2010-08-19 1446
  Data upublicznienia: 2010-08-19
  Art. czytany: 4043 razy

  » Projekt uchwały wraz z załącznikami (format PDF) - rozmiar: 480052 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl