A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Bieżące informacje
 • Inwestycje zrealizoane w latach 2010 - 2014

  WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W LATACH 2010 - 2014  ROK 2010

  1. Przebudowa ulicy Nowej w miejscowości Piątnica Poduchowna.

  Zakres inwestycji obejmował przebudowę ulicy Nowej w miejscowości Piątnica Poduchowna na odcinku długości 136,42 m i polegał na wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej grubości 8,00 cm i szerokości jezdni 4,50 m na podbudowie z kruszywa łamanego i naturalnego grubości 25 cm oraz warstwy odsączającej grubości 15 cm. Ze względu na konieczność uporządkowania stosunków wodnych na ulicy Nowej, na końcowym jej odcinku zainstalowano skrzynki rozsączające typu AZURRA mające za zadanie zebranie wód opadowych z ulicy, a następnie jej odprowadzenie do gruntu.

  Wartość zadania wyniosła: 120 780,00 zł.

  2. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zabawka – Etap 1.

  Zakres inwestycji obejmował przebudowę publicznej drogi gminnej Nr 109674B na odcinku długości 1 694,86 m, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 668 do wsi Zabawka i polegał on na wykonaniu nawierzchni asfaltowej grubości 8,0 cm i szerokości jezdni 5,0 m na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20,0 cm i warstwy odsączającej grubości 15,0 cm. Dodatkowo został uporządkowany system odprowadzania wód opadowych poprzez odtworzenie rowów odprowadzających wody oraz wykonanie dwóch przepustów drogowych z rur żelbetowych.

  Wartość inwestycji wyniosła: 1 241 514,70 zł.

  3. Przebudowa dróg gminnych na terenie wsi Jeziorko.

  Zakres inwestycji obejmował roboty drogowe na dwóch odcinkach dróg gminnych w miejscowości Jeziorko o łącznej długości 514,95 m i polegała na wykonaniu nawierzchni asfaltowych grubości 8,0 cm i szerokości jezdni 5,0 m na podbudowie z mieszanki kruszyw naturalnego i łamanego grubości 20,0 cm i warstwy gruntu stabilizowanego cementem grubości 15,0 cm wraz z poboczami gruntowymi 2x 75 cm.

  Wartość inwestycji wyniosła: 385 239,45 zł.

  4. Przebudowa ulicy Kraska w miejscowości Drozdowo.

  Zakres inwestycji obejmował przebudowę części ulicy Kraska w miejscowości Drozdowo długości 558,32 m i polegała na wykonaniu nawierzchni asfaltowej grubości 8,0 cm i szerokości jezdni 5,00 m na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20,0 cm i warstwie wzmacniającej z grunto-cementu grubości 15,0 cm oraz obustronne wykonanie poboczy o szerokości 1,0 m. Dodatkowo został uporządkowany system odprowadzania wód opadowych poprzez odtworzenie rowów odprowadzających wody, częściowym ich umocnieniem korytkami oraz utwardzeniem odpływów tych wód.

  Wartość inwestycji wyniosła: 559 193,73 zł.


  5. Przebudowa ciągu drogowego Kownaty – Olszyny – Wiktorzyn – Żelechy – Kosaki.

  Została zakończona inwestycja realizowana na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gmina Piątnica a Powiatem Łomżyńskim obejmująca swoim zakresem przebudowę dróg powiatowych na odcinku Kownaty – Guty – Wyłudzin – Olszyny – Wiktorzyn – Żelechy – Truszki oraz Olszyny – Taraskowo, a także drogi gminnej Truszki – Kosaki. Długość przebudowanych dróg wyniosła ponad 17,0 km. Przebudowa ciągu drogowego realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007 – 2013.

  Wartość ogólna wyniosła: 13 132 556,29 zł, z czego 7 879 533,63 zł stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Wkład własny Gminy Piątnica wyniósł: 5 253 022,66 zł.

  6. Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Niewodowo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 o wartości całkowitej 153 586,86 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła ze środków unii europejskiej wyniosła 54 514,00 zł,

  ROK 2011

  1. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej we wsi Piątnica Włościańska i Kalinowo.

  Zakres inwestycji obejmował budowę ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej we wsiach Piątnica Włościańska i Kalinowo i obejmował swoim zakresem
  1) budowę tranzytowego i ciśnieniowego kanału ścieków sanitarnych o długości 9 825 m,
  2) budowę urządzeń zbiornikowo-tłocznych /przepompowni przydomowych/ w ilości 116 sztuk,
  3) budowę przyłączy ciśnieniowych z przydomowych przepompowni do zbiorczego rurociągu tłocznego w ilości 116 sztuk,
  4) budowę przyłączy grawitacyjnych zapewniających dopływ ścieków do przepompowni przydomowych w ilości 125 sztuk,
  5) przebudowę istniejącego odcinka wodociągu rozdzielczego kolidującego z trasą projektowanego kanału sanitarnego,
  6) przełożenie istniejących kabli telekomunikacyjnych kolidujących z trasą kanału sanitarnego,
  7) wykonanie robót elektrycznych w celu zasilania energią elektryczną przepompowni przydomowych oraz innych prac towarzyszących wymaganych do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, określonych w projekcie i kosztorysie ofertowym.

  Wartość inwestycji wyniosła: 2 196 967,42 zł, z czego kwota 1 274 364 zł stanowi wartość dotacji udzieloną Gminie Piątnica na realizację powyższej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2014.

  2. Budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

  Zakres inwestycji obejmował wykonanie boisk sportowych z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramch programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w następującym zakresie:
  1) budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860 m2 (pole gry 26,0 x 56,0 m) i nawierzchni z trawy syntetycznej,
  2) budowa boiska wielofunkcyjne o powierzchni całkowitej 613,11 m2 i nawierzchni poliuretanowej syntetycznej,
  3) budowa ogrodzenia terenu jak też kompleksu boisk sportowych,
  4) budowa oświetlenia kompleksu boisk sportowych,
  5) budowa chodników i ciągów pieszo-jezdnych,
  6) budowa budynku zaplecza socjalnego
  7) budowa drenażu odwadniającego kompleks boisk sportowych,
  8) budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego,
  9) budowa instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz innych prac towarzyszących wymaganych do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

  Wartość inwestycji wyniosła: 1 121 113,79 zł, z czego kwota 500 000 zł stanowiła wartość dotacji z programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, przyznanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

  3. Przebudowa i rozbudowa ulicy Krótkiej oraz przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Piątnica Poduchowna.

  Zakres inwestycji obejmował przebudowę i rozbudowę publicznej drogi gminnej Nr 109670B /ul. Krótka/ wraz z częścią publicznej drogi gminnej Nr 105680B /ul. Cmentarna/ i dwoma sięgaczami na odcinku o łącznej długości 397,72 m, i polegał na wykonaniu nawierzchni asfaltowej grubości 9,0 cm i szerokości jezdni 3,50 m na podbudowie z kruszywa naturalnego grubości 20,0 cm i warstwie odsączającej z piasku grubości 15,0 cm. Dodatkowo został uporządkowany system odprowadzania wód opadowych poprzez utwardzenie poboczy płytami ażurowymi i utwardzeniem odpływów tych wód.
  Natomiast cześć inwestycji dotycząca przebudowy ulicy Polnej w miejscowości Piątnica Poduchowna na odcinku długości 109,12 m polegała na wykonaniu nawierzchni asfaltowej grubości 8,0 cm i szerokości jezdni 4,50 m na podbudowie dwuwarstwowej z kruszywa naturalnego i łamanego grubości 20,0 cm oraz warstwy odsączającej grubości 15,0 cm.

  Ogólna wartość inwestycji wyniosła: 403 239,58 zł.

  4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrzyki.

  Zakres inwestycji obejmował przebudowę publicznej drogi gminnej Nr 105646B w miejscowości Wyrzyki na odcinku długości 295,60 m i polegała na wykonaniu nawierzchni asfaltowej grubości 9,0 cm i szerokości jezdni 5,0 m na podbudowie dwuwarstwowej z kruszywa naturalnego i łamanego grubości 20,0 cm wraz z warstwą odsączającą grubości 15,0 cm. Dodatkowo został uporządkowany system odprowadzania wód opadowych poprzez odtworzenie rowów odprowadzających wody, częściowym ich umocnieniem korytkami oraz utwardzeniem odpływów tych wód. Ponadto zakres prac przewidywał również utwardzenie terenu przed budynkiem remizy kostka betonową.

  Wartość inwestycji wyniosła: 252 500,44 zł.

  5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kisielnica – Etap 2.

  Zakres inwestycji obejmował przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Kisielnica na łącznej długości 533,35 m i polegał na wykonaniu nawierzchni asfaltowej grubości 9,0 cm i szerokości jezdni od 3,50 do 5,00 m na podbudowie dwuwarstwowej z kruszywa naturalnego i łamanego grubości 20, 0 cm wraz z warstwą odsączającą grubości 25,0 cm. Dodatkowo został uporządkowany system odprowadzania wód opadowych poprzez przebudowę istniejącego przepustu drogowego i odtworzenie rowów odprowadzających.

  Wartość inwestycji wyniosła: 388 729,54 zł.

  6. Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Murawy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 o wartości całkowitej 277 824,06 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła ze środków unii europejskiej wyniosła 132 881,00 zł,


  ROK 2012

  1. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Elżbiecin – Etap 2.

  Zakres inwestycji obejmował przebudowę i /rozbudowę części publicznej drogi gminnej Nr 109673B na odcinku długości 1 310,61 m od drogi wojewódzkiej Nr 668 do miejscowości Elżbiecin i polegał na ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 8,00 cm i szerokości jezdni 5,0 m na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20,0 cm i warstwy wzmacniającej podłoże z gruntu stabilizowanego cementem grubości 25,0 cm. Ponadto w celu uporządkowania stosunków wodnych wzdłuż drogi zostały wykonane rowy odwadniające i przepusty.

  Wartość zadania wyniosła: 1 068, 788,61 zł.


  ROK 2013

  1. Przebudowa ulicy Jabłonnej w miejscowości Dobrzyjałowo.

  Zakres inwestycji obejmował przebudowę ulicy Jabłonnej w miejscowości Dobrzyjałowo znajdującej się w ciągu publicznej drogi gminnej Nr 104529B i publicznej drogi gminnej Nr 105641B. Całkowita długość przebudowanego odcinka drogi wyniosła 492,55 m i polegała na ułożeniu dywanika asfaltowego grubości 9,0 cm i szerokości od 5,0 do 6,0 m na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 10 cm. Ponadto w zakres inwestycji wchodziło także wykonanie poboczy o nawierzchni utwardzonej z betonowych płyt Yomb i płyt ażurowych.

  Wartość zadania wyniosła: 429 909,24 zł.

  2. Przebudowa i rozbudowa ulicy Fortecznej w miejscowości Piątnica Poduchowna.

  Zakres inwestycji obejmował przebudowę i rozbudowę ulicy Fortecznej w miejscowości Piątnica Poduchowna na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1900B (ul. Czarnocka) do skrzyżowania z publiczną droga gminną Nr 109671B (ul. Północna) i polegał na ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 5,00 cm na podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego grubości 13,0 cm oraz podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20,0 cm. Ponadto w zakres inwestycji wchodziło obustronne wykonanie chodników, miejsc parkingowych oraz zjazdów z kostki betonowej. Jednocześnie przy realizacji inwestycji uporządkowano lokalizację istniejących sieci (telekomunikacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i wodociągowej) oraz wykonano kanalizacje deszczową odprowadzającą wody opadowe z jezdni, parkingów i chodników.

  Wartość zadania wyniosła: 1 685 162,58 zł.

  3. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Rakowo – Boginie w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

  Koszt całkowity: 34 378,50 zł
  Kwota dofinansowania: 19 999,00 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 14 379,50 zł,

  4. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Czarnocin w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

  Koszt całkowity: 34 378,50 zł
  Kwota dofinansowania: 19 999,00 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 14 379,50 zł

  5. Siłownia zewnętrzna, jako miejsce rekreacji i sportu w miejscowości Czarnocin w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

  Koszt całkowity: 38 094,00 zł
  Kwota dofinansowania: 24 770,00 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 13 324,00 zł

  6. Siłownia zewnętrzna, jako miejsce rekreacji i sportu w miejscowości Jeziorko. w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

  Koszt całkowity: 38 094,00 zł
  Kwota dofinansowania: 24 770,00 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 13 324,00 zł

  7. Remont pomieszczenia na łazienkę połączony z modernizacją pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Cydzyn w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

  Koszt całkowity: 33 000,00 zł
  Kwota dofinansowania: 19 998,50 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 13 001,50 zł

  8. Wyposażenie świetlicy w budynku wielofunkcyjnym w Olszynach w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

  Koszt całkowity: 38 323,11 zł
  Kwota dofinansowania: 24 925,60 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 13 397,51 zł

  9. Wyposażenie świetlicy w budynku wielofunkcyjnym w Niewodowie w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

  Koszt całkowity: 34 861,89 zł
  Kwota dofinansowania: 22 674,40 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 12 187,49 zł

  ROK 2014

  1. Przebudowa drogi gminnej Nr 105644B w miejscowości Olszyny.

  Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej na odcinku długości 207,22 m, polegającą na ułożeniu dywanika asfaltowego grubości 9,0 cm i szerokości jezdni 5,0 m na podbudowie z kruszywa naturalnego i łamanego grubości 20 cm wraz z warstwą odsączającą grubości 15 cm. Ponadto w zakresie inwestycji wchodziło wykonanie zatoki parkingowej z kostki betonowej grubości 8,00 cm, chodnika z kostki betonowej przed kościołem oraz uporządkowanie stosunków wodnych wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi poprzez wykonanie ścieków korytkowych przyległych do jezdni.

  Wartość inwestycji wyniosła: 299 998,28 zł.

  2. Przebudowa dróg w miejscowości Nagórki.

  Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminnej znajdującej się wciągu publicznej drogi gminnej Nr 105663B oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Nagórki. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 578,47 m i polegać będzie na ułożeniu dywanika asfaltowego grubości 9,0 cm i szerokości jezdni 5,00 m na podbudowie z kruszywa naturalnego i łamanego grubości 20 cm wraz z warstwą odsączającą grubości 15 cm. Ponadto realizacja inwestycji przewiduje uporządkowanie stosunków wodnych na drodze poprzez częściowe wykonanie poboczy z betonowych płyt ażurowych i Yomb.

  Wartość inwestycji wynosi: 489 378,86 zł.

  3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drozdowo.

  Zakres inwestycji obejmował będzie wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjno-tłocznej na odcinku od wsi Kalinowo do wsi Drozdowo, jak też w samej miejscowości Drozdowo w ciągu ulicy Głównej.

  Wartość inwestycji wynosi 3 347 897,54 zł, z czego kwota 2 041 400,00 zł stanowi środki przyznane Gminie Piątnica na realizację powyższej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2014.


  Wójt
  Edward Łada
  Wykaz projektów realizowanych przez samorząd i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2007 - 2014  1. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w Piątnicy Włościańskiej i Kalinowie, PROW 2007 - 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla działalności ludności wiejskiej” wartość ogólna 5 115 769,71 zł, dofinansowanie 299 4517 zł

  2. 2009 r. - Przebudowa ciągu drogowego Kownaty - Olszyny - Wiktorzyn - Żelechy - Kosaki” w ramach RPO Województwa Podlaskiego Powiatem Łomżyńskim
  wartość inwestycji 13 132 556,29 zł z czego 7 879 533,63 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wkład własny Gminy Piątnica 5 253 022 66 zł

  3. Lata 2004 - 2007 - budowa gminnej hali sportowej w Piątnicy o pow. użytkowej 2615 m2 wraz z wyposażeniem i urządzeniami towarzyszącymi, realizowana była przy udziale dotacji z Ministerstwa Edukacji i Sportu oraz funduszu PEFRON. Koszt budowy hali wyniósł 6 392 916,14 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Edukacji i Sportu - 1 500 000 zł oraz funduszu PEFRON - 635 179 zł.

  4. 2009 r. - w ramach działania 321 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” - Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej we wsi Piątnica Włościańska i Kalinowo
  Koszt całkowity: 2 196 967,42 zł
  Kwota dofinansowania z UE: 1 274 364,00 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 922 603,42 zł

  5. 2009 r. - w ramach działania 313, 322, 323 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, „Odnowa i rozwój wsi” - Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Czarnocin
  Koszt całkowity: 199 654,83 zł
  Kwota dofinansowania z UE: 98 755,00 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 100 899,83 zł

  6. 2010 r. - w ramach działania 313, 322, 323 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, „Odnowa i rozwój wsi” - Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Niewodowo
  Koszt całkowity: 153 586,86 zł
  Kwota dofinansowania z UE: 54 514,00 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 99 072,86 zł

  7. 2011 r. - w ramach działania 413 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, „Odnowa i rozwój wsi” - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi” - Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Murawy
  Koszt całkowity: 277 824,06 zł
  Kwota dofinansowania z UE: 132 881,00 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 144 943,06 zł

  8. 2013 r. - Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Rakowo - Boginie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

  Koszt całkowity: 34 378,50 zł
  Kwota dofinansowania: 19 999,00 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 14 379,50 zł

  9. 2013 r. - Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Czarnocin w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

  Koszt całkowity: 34 378,50 zł
  Kwota dofinansowania: 19 999,00 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 14 379,50 zł

  10. 2013 r. - Siłownia zewnętrzna, jako miejsce rekreacji i sportu w miejscowości Czarnocin w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
  Koszt całkowity: 36 249,99 zł
  Kwota dofinansowania: 23 577,23 zł

  11. 2013 r. - Siłownia zewnętrzna, jako miejsce rekreacji i sportu w miejscowości Jeziorko. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
  Koszt całkowity: 36 249,99 zł
  Kwota dofinansowania: 23 577,23 zł

  12. 2013 r. - Remont pomieszczenia na łazienkę połączony z modernizacją pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Cydzyn w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
  Koszt całkowity: 33 000,00 zł
  Kwota dofinansowania 19 998,50 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 13 001,50 zł

  13. 2013 r. - Wyposażenie świetlicy w budynku wielofunkcyjnym w Olszynach w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
  Koszt całkowity: 38 323,11 zł
  Kwota dofinansowania: 24 925,60 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 13 397,51 zł

  14. 2013 r. - Wyposażenie świetlicy w budynku wielofunkcyjnym w Niewodowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
  Koszt całkowity: 34 861,89 zł
  Kwota dofinansowania: 22 674,40 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 12 187,49 zł

  15. 2013-2014 r. - Remont budynku wielofunkcyjnego w Drozdowie.
  W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
  Koszt całkowity: 173 341,12 zł
  Kwota dofinansowania: 83 111,00 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 90 230,12 zł

  16. 2014 r. - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drozdowo.

  Zakres inwestycji obejmował będzie wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjno-tłocznej na odcinku od wsi Kalinowo do wsi Drozdowo, jak też w samej miejscowości Drozdowo w ciągu ulicy Głównej.
  Koszt całkowity: 3 347 897,54 zł
  Koszt dofinansowania ( Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2014) - 2 041 400,00 zł


  17. 2010 - 2014 r. - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, Administracja samorządowa

  Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego.

  Informacje o projekcie

  Całkowita wartość budżetu projektu to: 70 115 672,73 zł, w tym:
  85% dofinansowanie ze środków UE,
  15% środki własne partnerów projektu (129 JST) i budżetu województwa (UMWP)
  Okres realizacji: 2011 – 2014


  Koszt całkowity (Partner Gmina Piątnica): 284 195,86 zł
  Kwota z budżetu samorządu: 42 629,38 zł.

  Wójt
  Edward Łada  Data wprowadzenia: 2014-11-24 1153
  Data upublicznienia: 2014-11-24
  Art. czytany: 2064 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl