A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Rada Gminy
 • Protokoły z obrad sesji
 • Kadencja 2014-2018
 • Protokół Nr I/2014 (sesja 1.12.2014r.)


  Protokół Nr I/2014
  obrad sesji Rady Gminy Piątnica,
  odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.
  w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy,
  przy ul. Szkolnej 25.
  Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 13.05 a zakończono o godzinie 15.30.
  Radni otrzymali łącznie z postanowieniem Komisarza wyborczego w Łomży o zwołaniu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Piątnica, projekty uchwał będące przedmiotem obrad sesji.

  Radni Rady Gminy obecni na sesji:
  1. Bieńczyk Bogdan
  2. Dąbrowski Adam Robert
  3. Domitrz Urszula
  4. Dymek Andrzej
  5. Komorowska Agnieszka Alicja
  6. Konopko Marek
  7. Kopczewski Jan
  8. Kuczyński Bogusław
  9. Mroczkowski Sławomir
  10. Pokropowicz Jarosław
  11. Sowa Halina
  12. Śmiarowski Karol
  13. Świderski Andrzej
  14. Weber Krzysztof
  15. Zduńczyk Piotr

  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Łada Edward - Wójt Gminy
  2. Kazimierz Grabias - Radca Prawny w Urzędzie Gminy
  3. Bożena Duda - Inspektor do obsługi Rady Gminy
  oraz publiczność.

  Listy obecności w załączeniu do oryginału protokołu.

  I sesję Rady Gminy otworzył kolejny Radny Senior - pan Andrzej Dymek, który poinformował, że zgodnie artykułem 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. Nr 142, poz. 594 z późn. zm.) I sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Łomży.
  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych na sesji obecnych jest 15 nowo wybranych radnych i stwierdził prawomocność obrad. Następnie odczytał nazwiska i imiona nowo wybranych radnych. Po czym przywitał gości zaproszonych oraz zgromadzoną publiczność.

  Potem Radny Senior przedłożył ustalony przez Komisarza Wyborczego porządek obrad, który przedstawia się następująco:
  1. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych gminy.
  2. Wybór przewodniczącego rady.
  3. Wybór wiceprzewodniczących rady.

  Następnie poinformował radnych, że po złożeniu ślubowania przez nowo wybranych radnych zgodnie z artykułem 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym zmiany w porządku obrad rada gminy może wprowadzić bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

  Ad. 1.

  Radny Senior poinformował, że w tym punkcie porządku obrad zostanie złożone ślubowania przez radnych. Zgodnie art. 23a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym - ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodatkiem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
  Następnie odczytał rotę ślubowania - „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
  Po czym najmłodszego wiekiem radny - pan Piotr Zduńczyk odczytał kolejno nazwiska i imiona radnych, którzy kolejno powstawali i wypowiadali słowa „Ślubuję tak mi dopomóż Bóg” lub „Ślubuję”. Wszyscy radni Rady Gminy Piątnica złożyli ślubowanie.
  Zgodnie z wcześniejszą informacją Radny Senior zapytał, czy radni mają uwagi i wnioski do porządku obrad?
  Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.

  Ad. 2.

  Radny Senior stwierdził, że kolejnym, drugim punktem porządku obrad będzie wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Zgodnie z artykułem 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
  Poinformował następnie, że w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady należy wybrać w głosowaniu jawnym trzyosobową Komisję Skrutacyjną. Komisja ta będzie przeprowadzała także tajne głosowanie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na funkcję Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
  Do przeprowadzenia tajnego głosowania, Rada jednogłośnie wybrała w głosowaniu jawnym trzyosobową Komisję Skrutacyjną spośród radnych, w składzie:
  1. Kuczyński Bogusław - Przewodniczący Komisji
  2. Świderski Andrzej - Członek Komisji
  3. Konopko Marek – Członek Komisji
  Radny Senior poinformował, że w myśl paragrafu 16 ust. 2 Statutu Gminy, prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady przysługuje każdemu radnemu.
  Radni zgłosili następujących kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica.
  1. Radny Sławomir Mieczkowski zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Webera;
  2. Radny Andrzej Świderski zgłosił kandydaturę radnego Bogdana Bieńczyka i stwierdził, że posiada on duże doświadczenie w pracy w Radzie.
  3. Radna Agnieszka Alicja Komorowska zgłosiła kandydaturę radnej Urszuli Domitrz.

  Wyżej wymienieni kandydaci na Przewodniczącego Rady wyrazili zgodę na kandydowanie.
  Wobec braku dalszych zgłoszeń Radny Senior poddał pod jawne głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za zamknięciem listy głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.
  Rada Gminy w głosowaniu jawnym, większością głosów zamknęła listę kandydatów na Przewodniczącego Rady.
  Na czas ustalenia zasad głosowania i przygotowania kart do głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica przez Komisję Skrutacyjną, Radny Senior zarządził 10-cio minutową przerwę w obradach. Po przerwie wznowił obrady.

  Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – pan Bogusław Kuczyński przedstawił zasady głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica. Po czym Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie. Radni kolejno wyczytywani otrzymywali kartę do głosowania, następnie udawali się do miejsca za parawanem, celem dokonania wyboru, po czym kartę wrzucali do urny.
  Na czas przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu przez Komisję Skrutacyjną, Radny Senior zarządził 10-cio minutową przerwę w obradach.

  Po przerwie Radny Senior wznowił obrady.

  Następnie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej odczytał protokołu z ustalenia wyników głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica.
  Radny Senior stwierdził, że jak wynika z protokołu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów; do wyboru w ponownym głosowaniu dopuszczony został jeden kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, czyli pan Krzysztof Weber. Natomiast dwóch pozostałych kandydatów p. Urszula Domitrz i p. Bogdan Bieńczyk uzyskali równe liczby głosów i o dopuszczeniu do wyboru w głosowaniu ponownym, zadecyduje ponowne głosowanie.
  Na czas ustalenia zasad głosowania i przygotowania kart do głosowania w celu wyłonienia drugiego kandydata do ponownego głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica przez Komisję Skrutacyjną, Radny Senior zarządził 10-cio minutową przerwę w obradach. Po przerwie wznowił obrady.
  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – pan Bogusław Kuczyński przedstawił zasady głosowania, następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie w sposób wyżej przedstawiony.
  Po akcie głosowania, na czas przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu przez Komisję Skrutacyjną, Radny Senior zarządził dziesięciominutową przerwę w obradach.
  Po przerwie Radny Senior wznowił obrady.
  Następnie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej odczytał protokołu z ustalenia wyników głosowania w celu wyłonienia długiego kandydata do ponownego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica.
  Na czas ustalenia zasad głosowania i przygotowania kart do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica przez Komisję Skrutacyjną, Radny Senior zarządził 10-cio minutową przerwę w obradach. Po przerwie wznowił obrady.
  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - pan Bogusław Kuczyński przedstawił zasady głosowania, następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie w sposób wyżej przedstawiony.
  Po akcie głosowania, na czas przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu przez Komisję Skrutacyjną, Radny Senior zarządził dziesięciominutową przerwę w obradach.
  Po przerwie Radny Senior wznowił obrady.
  Następnie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z ustalenia wyników głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica.
  W związku z powyższym Radny Senior odczytała uchwałę Nr 1/I/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).
  Radny Senior złożył gratulacje wybranemu Przewodniczącemu Rady - p. Krzysztofowi Weber i życzył owocnej pracy w kadencji 2014 - 2018, po czym przekazał dalsze prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady.
  Z kolei pan Krzysztof Weber podziękował za wybór i i stwierdził, że postara się nie zawieść zaufania jakim obdarzyła go Rada, po czym zarządził 5-cio minutową przerwę w obradach.
  Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.

  Ad. 5.

  Przewodniczący Rady poinformował, że w tym punkcie porządku obrad Rada dokona wyboru wiceprzewodniczących Rady. Zgodnie z artykułem 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zgodnie z § 16 ustęp 1 i 2 Statutu Gminy, Rada Gminy Piątnica wybiera dwóch wiceprzewodniczących. Prawo zgłaszania kandydatów na wiceprzewodniczącego rady przysługuje każdemu radnemu.

  Na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Piątnica zostali zgłoszeni następujący radni:
  1/ radny Bogdan Bieńczyk zgłosił kandydaturę radnego Karola Śmiarowskiego;
  2/ radny Sławomir Mroczkowski zgłosił kandydaturę radnego Adama Roberta Dąbrowskiego;
  3/ radny Bogusław Kuczyński zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Świderskiego;
  4/ radna Halina Sowa zgłosiła kandydaturę radnej Urszuli Domitrz;
  5/ radny Jan Kopczewski zgłosił kandydaturę radnej Agnieszki Alicji Dąbrowskiej.
  Radny Andrzej Świderski nie wyraził zgody na kandydowanie w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady, natomiast pozostali zgłoszeni radni wyrazili zgodę.
  Wobec braku dalszych zgłoszeń poddał pod jawne głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za zamknięciem listy głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było.
  Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie zamknęła listę kandydatów na Przewodniczącego Rady.
  Przewodniczący Rady zarządził 10- cio minutową przerwę w obradach na czas przygotowania przez Komisję Skrutacyjną zasad głosowania i kart do głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Gminy Piątnica. Po przerwie wznowił obrady.
  Po akcie głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedłożył protokół z ustalenia wyników głosowania.
  Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr 2/I/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Piątnica (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).
  Następnie złożył gratulacje wiceprzewodniczącym rady, w związku z wyborem na tą funkcję. Z kolei Wiceprzewodniczący Rady podziękowali radnym za wybór.
  Przewodniczący Rady przedłożył pismo DŁM – 714-62/14 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 27 listopada 2014 r. informujące nowo wybranych radnych, że w przypadku konieczności zwołania sesji w celu złożenia ślubowania przez wójta wybranego w ponownym głosowaniu tj. w dniu 30 listopada br. czynność ta dokonywana jest przez komisarza wyborczego (pismo w załączeniu do oryginału protokołu).

  Z uwagi na wyczerpanie porządku dziennego obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął obrady I sesji Rady Gminy Piątnica.


  Protokołowała: Bożena Duda

  Przewodniczący Rady
  Krzysztof Weber


  Informację udostępniła:
  Bożena Duda


  Data wprowadzenia: 2014-12-31 1051
  Data upublicznienia: 2014-12-31
  Art. czytany: 1164 razy

  » Protokół Nr I/2014 (sesja 1.12.2014r.) - format pdf - rozmiar: 214930 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl