A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Rada Gminy
 • Protokoły z obrad sesji
 • Kadencja 2014-2018
 • Protokół Nr V/2015 (sesja 30.03.2015 r.)


  Protokół Nr V/2015
  obrad sesji Rady Gminy Piątnica,
  odbytej w dniu 30 marca 2015 r.
  w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy Poduchownej,
  przy ul. Szkolnej 25.  Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 13.05 a zakończono o godzinie 17.45.
  Obradom przewodniczył Pan Krzysztof Weber - Przewodniczący Rady.
  W sesji uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 15. W związku z tym Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
  Radni otrzymali projekty uchwał i materiały będące przedmiotem obrad sesji.
  Informację o terminie, miejscu sesji oraz porządku obrad podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i umieszczenie w BIP Urzędu Gminy Piątnica oraz poinformowano mieszkańców gminy za pośrednictwem sołtysów.

  Radni Rady Gminy obecni na sesji:
  1. Bieńczyk Bogdan
  2. Dąbrowski Adam Robert
  3. Domitrz Urszula
  4. Dymek Andrzej
  5. Komorowska Agnieszka Alicja
  6. Konopko Marek
  7. Kopczewski Jan
  8. Kuczyński Bogusław
  9. Mroczkowski Sławomir
  10. Pokropowicz Jarosław
  11. Sowa Halina
  12. Śmiarowski Karol
  13. Świderski Andrzej
  14. Weber Krzysztof
  15. Zduńczyk Piotr

  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Kozicki Krzysztof Ryszard - Wójt Gminy
  2. Piotrowski Zbigniew - Zastępca Wójta
  3. Dziekońska Maria - Sekretarz Gminy
  4. Bujko Janina - Skarbnik Gminy
  5. Parzych Elżbieta - Starosta Powiatu Łomżyńskiego
  6. Kossakowski Dariusz - Radny Rady Powiatu Łomżyńskiego
  7. Włodkowski Antoni - Radny Rady Powiatu Łomżyńskiego
  8. Szymański Stefan - Radny Ray Powiatu Łomżyńskiego
  9. Wojewoda Dariusz - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich w UG
  10. Krajewska Małgorzata - Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w UG
  11. Walczuk Tomasz - Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w UG
  12. Kazimierz Grabias - Radca Prawny w Urzędzie Gminy
  13. Surawska Elżbieta - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy
  14. Ciuchnicka Halina - Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica
  15. Brzozowska Edyta - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy
  16. Chełstowska Halina - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeziorku
  17. Ćmielewska Ewa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kisielnicy
  18. Kaczyński Piotr - Prezes Hexa Bank Spółdzielczy w Piatnicy
  19. Bożena Duda - Inspektor do obsługi Rady Gminy
  20. sołtysi sołectw: Budy Czarnockie, Czarnocin, Choszczewo, Drożęcin -Lubiejewo, Elżbiecin, Guty, Górki-Szewkowo, Jeziorko, Kobylin, Kosaki, Kalinowo, Kalinowo- Kolonia, Kałęczyn, Kownaty, Kisielnica, Krzewo, Murawy, Motyka, Nagórki, Niewodowo, Nowy Cydzyn, Nowe Krzewo, Olszyny, Pęza, Poniat, Piątnica Poduchowna, Piątnica Włościańska, Rakowo- Czachy, Rządkowo, Stary Cydzyn, Wyłudzin, Żelechy, Wyrzyki, Zabawka.

  Listy obecności w załączeniu do oryginału protokołu.

  V sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady, który na wstępie powitał wszystkich zgromadzonych. Przypomniał, że zgodnie z art. 20 ust. 1a. ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
  Radni nie zgłosili wniosków do porządku obrad.

  Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad o poniższej treści:
  1. Przyjęcie protokołu Nr IV obrad sesji.
  2. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
  3. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
  4. Wystąpienie Starosty Powiatu Łomżyńskiego p. Elżbiety Parzych w temacie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Piątnica.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica;
  2/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków na fundusz sołecki;
  3/ Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020;
  4/ zmian w budżecie Gminy;
  5/ określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2015 roku;
  6/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania;
  7/ zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Piątnica;
  8/ rozpatrzenia skargi na działania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica
  a/ zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,
  b/ stanowisko Komisji Rewizyjnej do zarzutów podnoszonych w skardze,
  c/ podjęcie uchwały.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
  7. Informacja o zbyciu, nabyciu, zamianie i obciążaniu nieruchomości gminnych w 2014 r.
  8. Informacja o realizacji uchwały Rady Gminy w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2014 r.
  9. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
  10. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie kontynuacji współpracy w ramach Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
  11. Interpelacje i wnioski radnych.
  12. Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.

  Ad. 1.

  Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr IV/2015 obrad sesji z dnia 26 stycznia 2015 r. był udostępniony do wglądu radnych w biurze do obsługi radny oraz przed sesją Rady. Do tej pory do protokołu nie zostały zgłoszone żadne uwagi.
  Radni na sesji także nie zgłosili uwag do protokołu.
  Wobec tego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu Nr IV/2015 obrad sesji. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było. Stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.

  Ad. 2.

  W tym punkcie porządku obrad p. Wójt - Krzysztof Kozicki przedstawił informację o swojej pracy Wójta między sesjami (informacja w załączeniu do oryginału protokołu).
  Podziękował także radnemu Andrzejowi Świderskiemu za zaangażowanie w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Drozdowie. Poinformował także, że drogi które zostały zniszczone podczas budowy linii 400 kV, po zakończeniu prac zostaną naprawiane przez firmę, która prowadziła budowę.
  Następnie poinformował, że w związku z przejściem na emeryturę p. Sekretarz Bożeny Majkowskiej na jej miejsce w wyniku awansu wewnętrznego, powołana została p. Maria Dziekońska. Również na emeryturę przeszedł p. Leon Pietruszko i w wyniku postępowania konkursowego Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy wybrany został p. Tomasz Walczuk.
  W dalszej części obrad głos zabrała Sekretarz Gminy p. Maria Dziekońska i stwierdziła, że część radnych przed trzynastoma latami powołała ją na stanowisko Kierownika USC. Dzisiaj będzie łączyła dwa stanowiska tj. kierownika USC i Sekretarza Gminy. Zadeklarowała, że postara się wykonywać jak najlepiej swoją pracę dla dobra mieszkańców. Poinformowała, że w międzyczasie ukończyła studia o kierunku prawo administracyjne i podjęła studia doktoranckie na tym samym kierunku, ale ukończenie ich zostanie odłożone w czasie, aby lepiej podołać nałożonym obowiązkom. Stwierdziła, że dołoży wszelkich starań aby praca w Urzędzie przebiegała sprawnie i transparentnie, aby mieszkańcy znaleźli w urzędzie informacje i porady. Będzie korzystała z cennych uwag i postara się sprostać wymaganiom, żeby każdy z tej współpracy mógł osiągnąć korzyści.
  Po czym głos zabrał p. Tomasz Walczuk, który stwierdził iż ostatnio pracował w Urzędzie Gminy Łomża, gdzie był architektem. Stwierdził, że jeszcze nie zdążył poznać wszystkich problemów w gminie, bo pracuje krótko. Wobec tego, że będzie zajmował się planowaniem przestrzennym to postara się pomóc mieszkańcom w tym zakresie, bo do tego został powołany. W dotychczasowych kontaktach z mieszkańcami widzę, że są problemy z planowaniem przestrzennym i trzeba będzie ująć w planie wnioski mieszkańców w tej sprawie oraz z drogami. Centralnym temat, który jest ważny dla mieszkańców i trzeba się nim także zająć, to sprawa cmentarza w Piątnicy. Zapraszał do siebie mieszkańców stwierdził, że będzie starał się im pomóc w rozwiązywaniu problemów.
  Radni nie zgłosili uwag do przedłożonej informacji, Przewodniczący Rady zaproponował jej przyjęcie do akceptującej wiadomości i stwierdził, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to uzna iż Rada informację przyjęła.
  Radni uwag nie zgłosili, wobec tego stwierdził że Rada przyjęła informację o pracy wójta między sesjami do akceptującej wiadomości.

  Ad. 3.

  Przewodniczący Rady stwierdził, że radni i sołtysi otrzymali na piśmie odpowiedzi. Zapytał następnie, czy ktoś nie otrzymał odpowiedzi?
  Radny Bogusław Kuczyński poinformował, że nie otrzymał wszystkich odpowiedzi z Zarządu Dróg Powiatowych.
  Przewodniczący Rady powiedział, że odpowiedzi na wnioski znajdują się w dokumentacji rady i jeżeli ktoś jest zainteresowany to w każdej chwili pisma są do wglądu w biurze rady gminy. Stwierdził także, że w związku z tym iż radni nie zgłosili uwag, to uznaje że radni przyjmują informacje o realizacji wniosków do akceptującej wiadomości.

  Ad. 4.

  W tym punkcie głos zabrała Starosta Łomżyński p. Elżbieta Parzych, która podziękowała za zaproszenie i stwierdziła, że dotychczasowa współpraca między powiatem a gminą Piątnica w jej ocenie była dobra i wyraziła pogląd, że będzie nadal dobra. Na pewno nie wszystkie wnioski i tematy będą załatwione i zrealizowane, ale podyktowane to jest tym, że powiat ma bardzo małe możliwości finansowe. Mamy ponad 500 km dróg powiatowych. Jesteśmy w stanie w ciągu roku wyremontować niewielkie odcinku dróg przy 50% dofinansowaniu gminy. Staramy się by drogi były przejezdne oraz budować nowe drogi i w tej kwestii współpracujemy z gminami. W większości odbywa się to tak, że powiat szuka środków finansowych z zewnątrz i taki zamiar mamy w tej kadencji. Na pewno będziemy się starali pozyskać środki finansowe w ramach tzw. „Schetynówek”, gdzie co roku powiat składa jeden wniosek, który jest zazwyczaj pozytywnie rozpatrywany. Myślę, że w ramach PROW w tej kadencji będzie możliwość pozyskania środków finansowych na przebudowę dróg i wspólną realizację inwestycji. Docierały do mnie sygnały od zebranych na dzisiejszej sesji, p. Wójta, Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie remontu dróg, które w najbliższym czasie należałoby zrealizować. Następnie poinformowała o stanie dróg i stwierdziła, że kolejność przedstawienia ich jest przypadkowa:
  - na drodze w Kobylinie jest trudno cokolwiek zrobić, gdyż jest tam nieuregulowany stan prawny. Była przeprowadzona rozmowa z p. wójtem i będziemy starali się uregulować stan prawny tej drogi, by podjąć dalsze działania,
  - droga Nowe Krzewo p. Wójt deklarował, że wesprze powiat w opracowaniu dokumentacji,
  - droga Wyrzyki do drogi krajowej ok. 900m. Jest złożony wniosek o dofinansowanie na likwidacji klęsk żywiołowych. Mam nadzieję, że otrzymamy środki finansowe z zewnątrz w wysokości 80% całego kosztorysu. Zostanie nam udział własny w wysokości 20%. Realizacja tej inwestycji może nastąpić w tym roku lub w latach następnych, w zależności od tego czy w innych rejonach wystąpią klęski żywiołowe,
  - droga Wyrzyki-Jeziorko jest to droga żwirowa i w ramach bieżącego jej utrzymania wspólnie z gminą należałoby poprawić jej stan, bez położenia asfaltu, ale poprzez wyżwirowanie jej lub nawiezienie żużlu,
  - droga w m. Motyka w obecnej chwili jest przejezdna, ale na większą modernizację brak jest środków finansowych. Będziemy starali się utrzymywać jej przejezdność w ramach bieżącego utrzymania,
  - droga Guty - Kokoszki będzie remontowana w tym roku na odcinku położonym w gm. Wizna, ponieważ gmina ta zadeklarowała środki finansowe na jej realizację. Odcinek ok. 2 km w gm. Piątnica biegnie poza terenem zabudowanym i jest przejezdny. Na poprawę nawierzchni brak jest środków, ale będziemy remontować doraźnie w ramach bieżącego utrzymania dróg,
  - droga Górki - Dobrzyjałowo zrealizowano porozumienie na powierzchniowe utwardzenie na odcinku 500m,
  - droga w Niewodowie - poprzedni wójt zobowiązał się pokryć koszty zakupu materiałów na jej remont. Koszt realizacji zadania opiewa kwotę 230 tys. zł, a wartość materiałów to koszt rzędu 140 tys. zł. brutto. Tam jest problem przeprowadzenia odwodnienia przez jedną z działek, ale na dzień dzisiejszy zostało spisane porozumienie z właścicielką tej nieruchomości i ustalona odpłatność,
  - był zgłoszony wniosek, że na odcinku w Piątnicy Włościańskiej zapada się chodnik. Wystąpiliśmy w tej sprawie do MPWiK Łomża, dlaczego tak się dzieje?
  Następnie p. Starosta prosiła zgromadzonych o pytania w sprawie dróg.

  W związku z powyższym głos zabrali:
  Radny Karol Śmiarowski zapytał, kiedy będzie remontowana droga Jeziorko-Wyrzyki?
  P. Wójt poinformował, że droga ta została zniszczona przez firmę budującą linię energetyczną. Firma ta zleciła już naprawę tej drogi dla p. Skrodzkiego i w najbliższych dniach droga ta będzie żwirowana. Rozmawialiśmy z p. Starostą w sprawie poprawy całego korpusu tej drogi, pogłębienia rowów i odwodnienia jej.
  Radny Andrzej Dymek jeżeli chodzi o przebudowę drogi do m. Wyrzyki to chciałbym aby powstała dokumentacja do końca roku. Wtedy, gdy są niesprzyjające warunki pogodowe jesienią lub wiosną nie można dojechać do wsi, ze względu na błoto na tej drodze. Tak naprawdę na terenie gminy jest dużo dróg, którymi nie można przejechać. Myślę, że gmina jest na tyle bogata, że w porozumieniu ze starostwem i radą powiatu będziemy podejmować wspólne przedsięwzięcia remontowe dróg. Sądzę, że będzie także przebudowywana droga Krzewo-Piątnica. Tak jak wcześniej rozmawiałem z p. Wójtem jeśli zaciągniemy kredyt na inwestycje drogowe, to będzie bardzo dobra inwestycja na przyszłość.
  P. Starosta Łomżyński na pewno w tej kadencji droga do m. Wyrzyki zostanie przebudowana, a może nawet i w tym roku, jeśli zaistnieją sprzyjające okoliczności, o których mówiłam wcześniej.
  Radny Adam Dąbrowski cieszę się, że coś ruszyło od strony formalnej z drogą w Niewodowie i trzeba dążyć do jak najszybszego wykonania remontu.
  P. Starosta poinformowała, że będzie się starała zrealizować tę inwestycję.
  Radny Bogusław Kuczyński nie otrzymałem odpowiedzi na wnioski od dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych ale wiem, że p. Starosta problem zna. Nie sądzę byśmy otrzymali środki na remont drogi biegnącej od ronda w Piątnicy Poduchownej do m. Kosaki z tkzw. „Schetynówki”. Proponuję by złożyć wniosek na przebudowę odcinka drogi, który leży w parku krajobrazowym (biegnie nad rzeką Narew). Stwierdził, że powiat ma ponad 50% dróg w Gminie Piątnica i wnioskował by p. Starosta przeznaczyła więcej środków finansowych na drogi położone w gm. Piątnica. Tak jak p. wójt mówił na część dróg powiatowych będziemy w stanie udzielić wsparcia finansowego. Jednak Starostwo winno mieć na uwadze fakt, że są to drogi powiatowe.
  P. Starosta Łomżyński stwierdziła, że odcinek drogi, o którym wspominał przedmówca jest dość długi. Powiat posiada dokumentację na przebudowę drogi Stara Łomża - Siemień, której koszt remontu opiewa kwotę ponad 20 mln. zł. Inwestycja ta nie jest możliwa do realizacji ponieważ powiat nie dysponuje takimi środkami finansowymi. Trzeba jednak czuwać, gdy pojawi się możliwość pozyskania środków finansowych z zewnątrz, może np. poprzez Łomżyński Obszar Funkcjonalny (ŁOF). Obecnie nie znam bieżących planów ŁOF, ale wcześniej droga ta była planowana do remontu w ramach tego obszaru funkcjonalnego.
  Radny Jan Kopczewski stwierdził, że jest także problem z drogą 24B w m. Olszyny. Wykonana została przebudowa tej drogi, ale w trakcie projektowania popełniono błędy, a chodzi o skrzyżowanie gdzie został zlikwidowany przepust i woda przenoszona jest z drogi gminnej na skrzyżowanie z drogą powiatową. Złożony został wniosek o usunięcie tej usterki i otrzymaliśmy odpowiedź, że usunięcie jej leży w gestii gminy, zgodnie z ustaleniami poprzedniego wójta z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Jak zdążyłem się zorientować w Urzędzie Gminy nie ma żadnych dokumentów związanych z tą budową. Czy umowa ustna nakłada na gminę obowiązek wyremontowania tej drogi?
  P. Starosta poinformowała, że nie ma wiedzy na ten temat, zapozna się ze sprawą i udzieli odpowiedzi na piśmie radnemu na ręce Przewodniczącego Rady lub. P. Wójta.
  Radny Piotr Zduńczyk powiedział, że otrzymał odpowiedź iż w sprawie zamontowania lustra na ul. Ogrodowej będzie przeprowadzana wizja lokalna. Czy wizja taka się już odbyła?
  P. Starosta oznajmiła, że w tej sprawie także udzieli odpowiedzi na piśmie.
  Radna Agnieszka Komorowska stwierdziła, że na przebudowę drogi Piątnica- Chludnie w najbliższym czasie nie mamy szans, ale chodzi o to, że uzupełnianie ubytków na tej drodze przez ekipę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (ZDP) odbywa się w sposób niechlujny. Pobocza na tej drodze są takie, że dwa pojazdy nie mogą się minąć.
  Radny Marek Konopko doga krajowa Jeziorko - Stary Cydzyn była bardzo źle wykonana i jak wydarzy się wypadek na drodze nr 61 i zarządzony jest objazd, to wszystkie samochody są kierowane na tą drogę i wymaga ona ciągłych remontów. Apelował by ZDP wykonywał remonty bardziej solidnie.
  Przewodniczący Rady zapytał o remont odcinka drogi Górki - Dobrzyjałowo.
  P. Wójt poinformował, że na tym odcinku będzie poprawa nawierzchni przez powierzchniowe utwardzanie. Jest to stosunkowo tania technologia, polegająca na wylaniu smoły i uszczelnieniu jej poprzez posypanie odpowiednim kruszywem. ZDP powiada odpowiedni sprzęt do tego typu prac. Zastosowanie takiej technologii powoduje to, że żywotność takich dróg przedłuża się o kilka lat. Porozumieliśmy się z ZDP, że w ramach własnych środków finansowych i bieżącego utrzymania dróg wyremontujemy po 500 m odcinka drogi każda ze stron. W ten sposób najgorsze odcinki tej drogi o łącznej długości 1 km od strony m. Górki i Dobrzyjałowo zostaną poprawione.
  Sołtys wsi Motyka nie zgodzę się ze stwierdzenie, że droga w Motyce jest przejezdna, bo praktycznie tam nie ma nawierzchni. Droga ta w zasadzie jest nie przejezdna i proszę o interwencję w tej sprawie.
  Radny Rady Powiatu Dariusz Kossakowski stwierdził, że dobrze iż Starostwo przygotowuje plany odnośnie remontu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Piątnica. Tylko niepokoi mnie sprawa, że nie ma pieniędzy na duże inwestycje drogowe, jadąc z jednej strony w kierunku Drozdowa, a z drugiej w kierunku m. Nagórki. Kiedyś udało się nam na terenie gminy wykonać tak dużą inwestycję drogową na podstawie porozumienia Starosty z Wójtem. Został przygotowany projekt złożony wniosek o pozyskanie środków unijnych na ten cel. Gmina zabezpieczyła wkład własny i w i w ten sposób powstało 17 km odcinek drogi, który służy szeregu miejscowościom. Jeżeli dojdzie do takiego porozumienia obecnego Starosty i Wójta, to także będzie można przebudować znaczny odcinek drogi, bo wiadomo, że Starostwo Powiatowe nie posiada aż takich środków inwestycyjnych. Przy dobrej woli i dużych nakładach finansowych gminy drogi te można przebudować. Obecny Wójt wie jak się to robi, bo jako Starosta z poprzednim wójtem wykonali odcinek drogi, o którym wspominałem wcześniej. Zachęcał do współpracy Starostę i Wójta.
  Radny Bogdan Bieńczyk myślę, że najpierw należałoby się zorientować, czy na lata 2015-2020 będą zabezpieczone środki finansowe jeśli chodzi o remonty dróg. Wiadomo, że warunkiem przystąpienia do jakiegokolwiek programu jest opracowanie dokumentacji. Nie sztuka jest opracowanie dokumentacji i wydanie dużych pieniędzy, i projekt odłożyć na półkę. Uważam, że to mija się z celem. Z tego co wiem, to nadzień dzisiejszy nie ma takich środków unijnych.
  Starosta Łomżyńska stwierdziła, że przy tak dużych inwestycjach, realizowane są te na które jest dofinansowanie z zewnątrz i po 50% udziału środków własnych powiatu i danej gminy. Chcę zaznaczyć, że w skład powiatu wchodzi nie tylko Gmina Piątnica. Na pewno trzeba wziąć pod uwagę potrzeby terenu. Drogi, które wcześniej wymieniałam nie deklarowałam, że będą one zrobione, tylko poinformowałam o ich stanie. Przebudowa dróg w Wyrzykach i Niewodowie będzie realizowana w najbliższym czasie, a przebudowa pozostałych dróg będzie zależała od pozyskania środków finansowych z zewnątrz. Żeby ubiegać się o środki finansowe z zewnątrz musi być przygotowany projekt. Jesteśmy w trakcie przeglądu dokumentacji odnośnie sporządzonych projektów, a np. nie wszystkie drogi kwalifikują się do PROW.
  Radny Bogusław Kuczyński nie możemy czekać aż przyjdą środki. Wiadomo, że województwo otrzyma środki finansowe na drogi, ale jeżeli nie będziemy mieli przygotowanej dokumentacji, to żadnego wniosku nie złożymy.
  Sołtys wsi Jeziorko wnioskowała w sprawie zgrania działań przez powiat, gminę i wykonawcę linii energetycznej odnośnie remontu drogi Jeziorko-Wyrzyki.
  P. Starosta Łomżyński poinformowała, że pracownicy ZDP cały czas są uczulani na to, by współpraca
  Starostwa z Gminą układała się dobrze. Będziemy wspólnie starali się poprawić odwodnienie na tej drodze.
  P. Wójt powiedział, że remonty dróg są priorytetem zarówno dla mieszkańców gminy jak i radnych. Wspólnie z p. Starostą jak i ZDP rozmawialiśmy na temat możliwości współpracy i możliwości wykonania przebudowy różnych odcinków dróg. Na terenie gminy Piątnica jest duża liczba dróg powiatowych, a niektóre z nich o znaczeniu strategicznym, jak ciąg nadnarwiański z Drozdowo po Drożęcin-Lubiejewo. Oczywiście cały ten odcinek trudny był do przebudowy w tej kadencji, ale liczymy na opracowanie dokumentacji i na przebudowę drogi od Piątnicy Włościańskiej do Niewodowa, bo jest to najgorszy odcinek drogi i w najbliższym czasie wrócimy do rozmów na ten temat. Wstępnie jak rozmawialiśmy z p. Starostą to zadeklarowałem, że do dróg powiatowych na terenie gminy wkład własny wynosić będzie co najmniej do wysokości 50%, bo zależy nam na tym by drogi te powstały. Zdajemy sobie sprawę, że bez wsparcia gminy tych dróg powstałoby niewiele. Ważne jest zaangażowanie powiatu, by dokumentacje były przygotowane, bo wniosek o dotacje może złożyć tylko właściciel drogi, a gmina może być partnerem w jego realizacji. Myślę, że współpraca
  z p. Starostą będzie dobra. Zwrócił uwagę na fakt że gm. Piątnica posiada w powiecie pięciu radnych powiatowych, którzy jak sądzi wesprą nas w tych działaniach i motywowaniu p. Starosty. Myślę, że będziemy także wspólnie wykonywać powierzchniowe utwardzanie dróg powiatowych np. popękana jest droga do m. Murawy i należałoby wykonać jej remont. Dodał także, że współpraca z powiatem to także podstawowa opieka zdrowotna, kultura, zwalczanie bezrobocia oraz wiele innych dziedzin, chodź drogi są dla nas najważniejsze.
  Przewodniczący Rady podziękował p. Staroście za udział w sesji, a następnie zarządził 5-cio minutową przerwę w obradach.
  Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.

  Ad. 5.1/

  Realizując porządek dzienny obrad Przewodniczący Rady poinformował, że w tym punkcie Rada rozpatrzy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica. Wszystkie komisje Rady rozpatrzyły i zaopiniowały pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
  Następnie głos zabrał Naczelnik Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy p. Tomasz Walczuk, który pokrótce przedstawił projekt uchwały.
  Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było. Stwierdził że Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 19/V/2015 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez wójta nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).

  Ad.5. 2/

  W tym punkcie porządku obrad Rada rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków na fundusz sołecki.
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały rozpatrywany był na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady i został zaopiniowany pozytywnie pod obrady sesji.
  Po czym Skarbnik Gminy - p. Janina Bujko przedstawiła projekt uchwały.
  Radna Urszula Domitrz zapytała w jakiej wysokości zwracany jest fundusz sołecki z budżetu państwa?
  Skarbnik Gminy poinformował, że jest to ok. 30%.
  Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było. Stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 20/V/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków na fundusz sołecki (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).

  Ad. 5.3/

  Kolejny punkt porządku obrad to projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020. Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały rozpatrywany był na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady i został zaopiniowany pozytywnie pod obrady sesji.
  Skarbnik Gminy - p. Janina Bujko przedstawiła projekt uchwały.
  Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020.
  W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było. Stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 21/V/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).
  Podczas głosowania nieobecny Rady Andrzej Dymek.

  Ad. 5.4/

  Realizując porządek obrad Rada rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy. Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały rozpatrywały wszystkie Komisje Rady i został on zaopiniowany pozytywnie pod obrady sesji.
  Skarbnika Gminy - p. Janina Bujko przedstawiła projekt uchwały.

  W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
  Radny Bogusław Kuczyński stwierdził, że przebudowa drogi w m. Budy-Mikołajka to inwestycja z roku 2014. W budżecie na 2015 rok nie został zaplanowany ten wydatek, a teraz wychodzi, że musimy zapłacić za tę drogę z budżetu roku 2015. Była przeprowadzona kontrola prze Komisję Rewizyjną w zakresie wykonanych inwestycji gminnych i nikt nie wspomniał o zobowiązaniu finansowym, które ciąży na gminie w związku z nieuiszczoną należnością za budowę tej drogi. Pytaliśmy p. Chrzanowskiego i powiedział, że należność za wykonanie tej drogi została uregulowana. Pani Skarbnik także udzielała wyjaśnień podczas kontroli i też nić nie wspomniała na ten temat. Następna sprawa to zakup komputerów, zwiększenie środków finansowych na wypłatę diet radnych, oraz zwiększenie środków na imprezy kulturalne.
  Skarbnik Gminy stwierdziła, że jak wiadomo w roku 2014 nie był zaciągnięty kredyt w planowanej wysokości 1,2 mln. zł, ale nikt nie mógł przewidzieć, że w roku 2014 do budżetu gminy nie spłyną dotacje na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności, siłownie zewnętrzne, ale wpłynęły one w roku 2015. Nie można było tych rzeczy przewidzieć.
  Radny Bogusław Kuczyński stwierdził, że winny być zabezpieczone środki finansowe w budżecie 2015 r. chyba, że brak było pokrycia.
  Skarbnik Gminy wyjaśniła ponownie, że nie spłynęły w 2014 r. wszystkie dotacje, a dopiero gmina otrzymała je w 2015 r.
  Radny Kuczyński zwrócił się z zapytanie do radcy prawnego, czy było to zgodne z prawem?
  Radca Prawny stwierdził, że nie można brać kredytu pod zobowiązania, jeżeli te zobowiązania pokryte są dotacją. Wtedy radny zarzuciłby p. księgowej, że wzięła kredyt i kto pokryje odsetki od tego kredytu, skoro mamy pokrycie zobowiązania dotacją. Faktycznie p. księgowa miała pokrycie na zobowiązania. Dotacja nie została przekazana w roku 2014, ale wpłynęła w roku 2015. Skoro dotacje spłynęły w 2015 roku, to mamy ten problem, o którym mówił radny, że nie można było zaciągać zobowiązań bez pokrycia.
  P. Wójt stwierdził, że od poniedziałku w Urzędzie Gminy kontrolę przeprowadza Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) i będzie badała wykonanie budżetu. Faktem jest, że pozostało wymaganie na kwotę 550 tys. zł. Stwierdził następnie, że obecnie wypowiedzianych jest szereg umów i z tego tytułu będą oszczędności oraz, że także nie chciał zaciągać kredytu, który był planowany w poprzedniej kadencji. Powiedział, że RIO sprawdzi finanse gminy, a protokół z kontroli będzie udostępniony do wglądu. Uprawnienia kontrolne w stosunku do wójta posiada także rada. Odnośnie zaplanowanych imprez w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy, to jest inicjatywa oddolna ze środowiska lokalnego. 50% dofinansowania do tych imprez pochodzi od lokalnych sponsorów i młodzieży, a Gmina dofinansuje także 50%. Zaznaczył, że zabezpieczenie środków finansowych w budżecie GOK na realizację imprez kulturalnych jest bardzo skromne.
  Przewodniczący Rady poinformował, że po zmianie zasad wypłaty diet dla radnych, okazało się iż środki finansowe zaplanowane na ten cel w budżecie gminy będą niewystarczające i należy zwiększyć wydatki.
  Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
  W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było. Stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 22/V/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).

  Ad. 5.5/

  Kolejnym projektem uchwały rozpatrzonym przez Radę jest projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnym i oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2015 roku. Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały rozpatrywany był na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady i został zaopiniowany pozytywnie pod obrady sesji.
  Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy p. Tomasz Walczuk przedstawił projekt uchwały.
  Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było. Stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 23/V/2015 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w roku 2015 (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).

  Ad. 5.6/

  Następnym projektem uchwały, który Rada rozpatrzyła jest projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania.
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt ten rozpatrywany był na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady. Komisja Spraw Społecznych i Komisja Rewizyjna większością głosów zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały uwzględniający nowy zapis w § 2 pkt 1 uchwały Nr 11/III/2014 Rady Gminy Piątnica z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym ora zasad ich wypłacania w brzmieniu „punkt pierwszy Przewodniczący Rady Gminy – 100% podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1324,85 zł”. Natomiast projekt uchwały większością głosów nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych. W związku z tym, że projekt uchwały przygotowywany był na sesję w miesiącu lutym, to w § 3 uchwały zawarty jest zapis iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 marca 2015 r. Natomiast obecnie projekt uchwały rozpatrywany jest na sesji w marcu, to należy zawrzeć zapis iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r. Prosił radnych o naniesienie korekty na przekazanym druku projektu uchwały.
  Poinformował także, że projekt uchwały został przygotowany na wniosek zgłoszony na poprzedniej sesji przez radnego Zduńczyka. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi maksymalna wysokość diety przysługująca radnemu gminy wynosi 1 324,85 zł w wypadku przyjęcia 100% podstawy naliczania. Obecna miesięczna zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica wynosi 79,25% podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1 050 zł.

  W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
  Radny Piotr Zduńczyk stwierdził, ze ustalając wynagrodzenie p. wójtowi ustaliliśmy na poziomie wysokości wynagrodzenia poprzedniego wójta, a ustalając dietę Przewodniczącego Rady nie wzięliśmy po uwagę wysokości diety poprzednika i w ten sposób jakby skrzywdziliśmy obecnego Przewodniczącego Rady.
  Radny Andrzej Dymek powiedział, że jest przeciwny temu, bo na poprzedniej sesji zgłosił wniosek o podniesienie zryczałtowanej diety dla sołtysów i zostało to jakoś cicho przemilczane. Jeśli będzie w przyszłości taka potrzeba to możemy powrócić do tematy wysokości diet dla Przewodniczącego Rady.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że za temat diety dla sołtysów odpowiada wójt. Poinformował, że wpłynął także wniosek o obniżenie diety dla sołtysów i będzie on rozpatrywany na następnej sesji.
  Radna Halina Sowa stwierdziła, że tak jak powiedziała na posiedzeniu Komisji Rady, że osoba, która startowała na funkcję przewodniczącego rady musiała się z tym liczyć, że będzie miała więcej obowiązków. Dieta przewodniczącego rady względem radnego i tak jest wyższa o 400 zł i jest wystarczająca. Radny Kuczyński wcześniej zauważył, że wzrosły wydatki na diety dla radnych i po przyjęciu maksymalnej wysokości diety trzeba będzie jeszcze zwiększyć wydatki na diety radnych o 3 310 zł. Poza tym dwa miesiące temu ustalaliśmy diety i jak odpowiedzialnymi jesteśmy radnymi. Czy są to zobowiązania wyborcze, czy nie dorośliśmy do sprawowania mandatu radnego?
  Radny Bogusław Kuczyński powiedział, że chodziło jemu o wzrost wydatków na diety, ale uzyskał odpowiedź i sprawa jest jasna. Jeżeli chodzi o diety w sąsiednich samorządach, to podstawowa dieta radnego w powiecie wynosi 900 zł, a w Gminie Łomżą została podniesiona wysokość diety z 300 zł na 400 zł za jedno posiedzenie. O wysokości diet decyduje Rada. Jestem za podwyższeniem diety dla Przewodniczącego Rady. Jeżeli chodzi o diety dla sołtysów to odpowiedni wniosek zgłoszę po wyborach sołtysów.
  Radna Urszula Domitrz zwróciła się do Przewodniczącego Rady z apelem o wyłączenie się z głosowania nad projektem uchwały, gdyż takie postępowanie będzie etyczne. Wiem, że prawnie głosowanie to nie jest zabronione, ale sprawa dotyczy tylko p. Przewodniczącego Rady.
  Radny Andrzej Dymek poparł wniosek radnej Domitrz.
  Przewodniczący Rady zapytał, czy jego wstrzymanie się od głosu zadowoli radną Domitrz?
  Radna Urszula Domitrz odpowiedziała twierdząco.

  Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania z zapisem w § 1 projektu uchwały w brzmieniu punkt pierwszy Przewodniczący Rady Gminy - 100% podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1324,85 zł” oraz zapisem w § 3, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.

  W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 radnych, przeciw 7 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. Stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym projekt uchwały odrzuciła.

  Ad. 5.7/

  W tym punkcie porządku obrad Rada rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Piątnica. Przewodniczący Rady zakomunikował, że projekt uchwały rozpatrywany był na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady i Komisje zaopiniowały go pozytywnie pod obrady sesji.
  Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych. Zatem w niniejszym projekcie uchwały zostali wyznaczeni wiceprzewodniczący rady do wykonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego w stosunku do przewodniczącego rady oraz określone zostały stawki za jeden kilometr przebiegu samochodów prywatnych w podróży służbowej przez radnego. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie.
  Radni nie zabierali głosu w dyskusji.
  Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny. Stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym większością głosów podjęła uchwałę Nr 24/V/2015 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Piątnica (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).

  Ad. 5.8/

  Następnie Rada rozpatrzyła skargę na działania Komisji Rewizyjnej, która przeprowadzała kontrolę w Urzędzie Gminy Piątnica i Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy w dniu 16 lutego 2015 r. na temat wydatkowania środków budżetowych przez Urząd Gminy przeznaczonych na inwestycje w 2014 r.
  Przewodniczący Rady przedstawił treść skargi p. S.K. z dnia 2 marca 2015 r. (skarga w załączeniu do oryginału protokołu).
  Następnie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pan Bogusław Kuczyński przedstawił protokołu Nr 1/2015 kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2015 r. (protokół w załączeniu do oryginału protokołu z sesji).
  Ponownie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów, o których mowa w skardze (stanowisko Komisji w załączeniu do oryginału protokołu).
  Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku z tym, zarówno radni jak i sołtysi otrzymali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy to nie będzie przedstawiał projektu uchwały.

  W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
  Radna Urszula Domitrz p. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej myślę, że drugi punkt skargi nie jest tak do końca bezzasadny, bo żeby Komisja skontrolowała faktury, to nie byłoby pytania z pana strony odnośnie płatności za przebudowę drogi w m. Budy - Mikołajka przy rozpatrywaniu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Tematem kontroli było wydatkowanie środków finansowych i kontrola winna opierać się na dokumentach księgowo - finansowych, a nie tylko na wyjaśnieniach pracowników.
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że droga Budy-Mikołajka jest drogą powiatową, gmina tylko przelewa dotacje. Na posiedzeniu podczas kontroli obecny był p. Chrzanowski, który wówczas zastępował naczelnika wydziału oraz p. skarbnik i nikt nam nie powiedział, że nie jest uiszczona opłata za przebudowę drogi w m. Budy - Mikołajka.
  Radna Urszula Domitrz dlatego trzeba było sprawdzić faktury.
  Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica.
  W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12, przeciwnych głosów nie było, wstrzymało się od głosu 3 czł. Komisji. Stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym, większością głosów podjęła uchwałę Nr 25/V/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).

  Ad. 6.

  Kontynuując realizację porządku obrad Rada rozpatrzyła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 (sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu).
  Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie rozpatrywała Komisja Spraw Społecznych i zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji.

  Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich w Urzędzie Gminy Pan Dariusz Wojewoda, który dokonał prezentacji sprawozdania.
  Radni nie zabierali głosu nad sprawozdaniem.
  Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie sprawozdania do akceptującej wiadomości i stwierdził, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to uzna iż Rada sprawozdanie przyjęła.
  Radni uwag nie zgłosili, wobec tego Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 do akceptującej wiadomości.

  Ad. 7.

  W tym punkcie porządku obrad Rada rozpatrzyła informację o zbyciu, nabyciu, zamianie i obciążaniu nieruchomości gminnych w 2014 r. (informacja w załączeniu do oryginału protokołu).
  Przewodniczący Rady poinformował, że informacja powyższa była przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych i Komisja pozytywnie zaopiniowała ją pod obrady sesji.
  Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy - Pan Tomasz Walczuk zwięźle przedstawił informację.

  W dyskusji nad informacją radni nie zabierali głosu.
  Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie informacji do aprobującej wiadomości i stwierdził, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to uzna iż Rada informację przyjęła.
  Radni uwag nie zgłosili, wobec tego Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada informację o zbyciu, nabyciu, zamianie i obciążaniu nieruchomości gminnych w 2014 r. przyjęła do aprobującej wiadomości.

  Ad. 8.

  Realizując porządek obrad Rada rozpatrzyła informację o realizacji uchwały Rady Gminy w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2014 r. (informacja w załączeniu do oryginału protokołu).
  Przewodniczący Rady poinformował, że powyższa informacja rozpatrywana była przez Komisję Rolnictwa i Spraw Lokalnych, która zaopiniowała ją pozytywnie pod obrady sesji.
  Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy - Pan Tomasz Walczuk pokrótce przedstawił informację.
  Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad informacją.
  W związku z tym Przewodniczący Rady wniósł o przyjęcie informacji do aprobującej wiadomości i stwierdził, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to uzna iż Rada informację przyjęła.
  Radni uwag nie zgłosili, wobec tego Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła informację o realizacji uchwały Rady Gminy w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2014 r.

  Ad. 9

  Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie (informacja w załączeniu do oryginału protokołu).
  Przewodniczący Rady oznajmił, że sprawozdanie rozpatrzyła Komisja Spraw Społecznych i zaopiniowała je pozytywnie pod obrady sesji.
  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy - p. Elżbieta Surawska zaprezentowała sprawozdanie.
  Radny Piotr Zduńczyk stwierdził, ze w przyszłości należałoby się zastanowić nad polepszeniem warunków lokalowych dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które obecnie zajmuje lokal w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy.
  Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie sprawozdania do aprobującej wiadomości i stwierdził, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to uzna iż Rada sprawozdanie przyjęła.
  Radni uwag nie zgłosili, wobec tego stwierdził, że Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie do aprobującej wiadomości.

  Ad. 10.

  W tym punkcie porządku obrad Rada zapoznała się ze sprawą funkcjonowania Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ŁOF).
  P. Wójt poinformował, że uchwałą Rady Gminy Piątnica z dn. 29 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Gmina Piątnica przystąpiła do bardzo fajnej idei, o której zresztą wspominała p. Starosta w kontekście omawiania sprawy dróg. 21 lutego 2014 r. zostało podpisane nawet porozumienie o współpracy w ramach Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Odbyło się spotkanie w grudniu, na którym podtrzymaliśmy stanowisko, że jesteśmy zainteresowani kontynuacją, ale dowiedzieliśmy się, że w najbliższych dniach ukarzą się dokumenty programowe takie jak „Strategia dla Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Zaczęliśmy zgłębiać temat z uwagi na to, że jest to sprawa dość istotna. Z pewnym niepokojem przeczytaliśmy, że na str. 53 Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, a więc dokumentu przyjętego przez Urząd Marszałkowski zostało zapisane coś, co nas przestraszyło wręcz i stąd na dzisiejszej sesji o tym mówimy. Między innymi jest takie stwierdzenia, że konieczne będzie wyłączenie z obszarów wiejskich gmin stanowiących obszary funkcjonalne ośrodka wojewódzkiego oraz pozostałych ośrodków subwencjonalnych. Ich funkcje i problemy społeczno - gospodarcze są odmienne od pozostałych obszarów wiejskich. Konieczne będzie wyłączenie z obszarów wiejskich gmin stanowiących obszar funkcjonalny. ŁOF jest takim ośrodkiem. Gdy zobaczyliśmy taki zapis w strategii woj. podl. to nas bardzo zaniepokoiło, bo dla nas istotą sprawy jest by pozostać w obszarze wiejskim. Wiąże się to z rozwojem programu obszarów wiejskich, możliwością dopłat i dotacji dla rolników, ale także istotna jest subwencja oświatowa, która jest bardzo korzystnie naliczana dla szkół w obszarach wiejskich. Przykładem jest gimnazjum w gm. Łomża, które położone jest na terenie miejskim i w stosunku do naszego gimnazjum gmina traci subwencji ok. 1,5 mln zł. Idąc dalej taki zapis spowodował, że zaczęliśmy analizować pozostałe dokumenty - Strategia Zrównoważonego Rozwoju ŁOF i tam w analizie - mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia czytamy dalej z niepokojem, że zapisy Strategii Rozwoju Woj. Podl. do roku 2020 o włączeniu gmin stanowiących obszary funkcjonalne ośrodków woj. podl., co przyniesie efekty braku wsparcia dla rozwoju rolnictwa na terenie ŁOF. W związku z tym wystąpiliśmy do m. Łomża z innymi gminami, że jest to dla nas niekorzystne. Pan Prezydent w tej sprawie zwrócił się do Marszałka Woj Podl. z prośbą o wyjaśnienie, co te zapisy mają oznaczać dla programów operacyjnych woj. podlaskiego i obszarów wiejskich. Pan wicemarszałek przysłał odpowiedź, którą radni otrzymali dzisiaj przed sesją i zacytował fragmenty pisma, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. Stwierdził, że w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podl. na lata 2014-2020 na realizację obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego m. Białystok przeznaczone zostaną środki finansowe w wysokości 76 mln euro. Nigdzie w zapisach dokumentów strategicznych, dla Województwa Podlaskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nie ma mowy o ŁOF. Partnerzy spotkali się i podpisami porozumienie, ale za tym nie poszły żadne działania praktyczne, albo poszły i nie zostały uwzględnione. P. Starosta powiedziała, że do ŁOF została zgłoszona droga Piątnica - Drozdowo, ale tak naprawdę gm. Piątnica nie mogła jej zgłosić, bo jest to droga powiatowa, a może tylko ją zgłosić właściciel. Stwierdził, że w Strategii zrównoważonego rozwoju ŁOF na lata 2013-2020 praktycznie Piątnica nie istniała. My jak to dostrzegliśmy, to od razu przekazaliśmy swoje uwagi, bo chcielibyśmy uzyskać jakieś dofinansowania. Na nasze uwagi powiedziano nam, że gm. Piątnica nic nie chciała. Dlatego w tej sytuacji, gdy są zagrożenia i nie ma nas w tej strategii, postanowiliśmy to przedstawić Radzie do wiadomości. W związku z tym, że docierają do nas coraz nowsze informacje na temat możliwości dofinansowania ŁOF, dlatego proszę państwa radnych o przyjęcie do wiadomości tych informacji i zagrożeń, i nie rozstrzyganie kwestii naszego uczestnictwa w ŁOF na dzisiejszej sesji. Gdy będę posiadał nowa wiedzę na ten temat, to ewentualnie w kwietniu na następnej sesji do tego tematu wrócimy. Na dzień dzisiejszy w strategii woj. podlaskiego są dla nas niekorzystne zapisy jak również w ŁOF praktycznie nas nie ma.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że jeżeli wpłyną do Rady odpowiednie dokumenty w tej sprawie, to zostaną rozpatrzone na posiedzeniach Komisji Rady, a następnie sesji.

  Ad. 11.

  W punkcie interpelacje i wnioski radnych głos zabrali:
  Radny Bogdan Bieńczyk wnioskował o ponowne wprowadzenie prawo skrętu z ulicy Czarnockiej w kierunku Łomży w postaci strzałki stałej, jeśli byłaby taka możliwość, bo na ul. Czarnockiej tworzą się korki. Prozę o skierowanie wniosku do Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.
  Radny Bogusław Kuczyński stwierdził, że otrzymał odpowiedź odmowną na swój wniosek od dyr. Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, w związku z tym należy odwołać się do dyr. w Warszawie. Wnioskował także w sprawie wystąpienia z wnioskiem do dyr. Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku o remont drogi przy starym moście obok ul. Stawiskowskiej.
  Radny Jan Kopczewski wnioskował pod adresem ZDP w Łomży o uzupełnienie od strony wewnętrznej zakrętu na drodze Olszyny-Taraskowo.
  Druga sprawa wynikła po rozmowie z sołtysem z m. Olszyny i Kałęczyn, a mianowicie chodzi o dziką żwirownię w Kałęczynie gdzie eksploatowany jest żwir i wywożony jest 40 t. samochodem i niszczone są drogi gruntowe oraz 17 km droga powiatowa i trzeba podjąć takie działania, by drogi nie były niszczone np. ograniczy tonaż pojazdów poruszających się po tej drodze.
  Radny Piotr Zduńczyk stwierdził, iż mieszkańcy wnioskują o uprzątnięcie śmieci z fortów. Problem śmieci istnieje także na ul. Polnej i nie pomogła nawet interwencja policji. Zgłosił także do naprawy ul. Wesołą i Północną.
  Radny Bogusław Kuczyński poruszył sprawę zakładu odpadów komunalnych w Miastkowie, który jest własnością m. Łomży i 17 gmin. Przeznaczyliśmy z budżetu ponad 1 mln zł na jego budowę, a nie mamy nic do do powiedzenia. Słyszę, że zakład bankrutuje, a. p. Prezydent powołuje spółkę, czy coś wiadomo na ten temat?
  Radni zgłaszający wnioski złożyli na ręce wójta petycje pisemne w wyżej wymienionych sprawach.

  Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
  - nie spodziewałby się zbyt dużych sukcesów w realizacji wniosków przez GDDKiA, bo jesteśmy w sporze w kilku obszarach np. właściciel budynku znajdującego się przy urzędzie gminy otrzymali decyzję o warunkach zabudowy i chcieliby pobudować nowy budynek, ale GDDKiA nie chce uzgodnić zjazdu.
  - wnioski do instytucji zewnętrznych zostaną przesłane,
  - zainteresujemy się sprawą wyrobiska w Kałęczynie. Jeden z eksploatujących otrzymał nawet karę bo wybierał żwir poza swoją koncesją, będę rozmawiał w tej sprawie z eksploatującymi kruszywo z tego wyrobiska,
  - jeżeli chodzi o śmieci na fortach, to większość fortów jest własnością prywatną oraz w dzierżawie. P.S dostał aktualnie nakaz ich odkrzaczenia i cześć tych prac wykonał, a pozostałe wykona jesienią. Oczywiście pójdą pisma do właścicieli fortów o uprzątnięcie śmieci. Mamy możliwość nacisku, a w skrajnych przypadkach nawet karania łącznie z uprzątnięciem śmieci przez gminę i wysłaniem faktury do zapłaty właścicielowi fortów,
  - śmieci na ul. Polnej są czyjeś i potrzebne jest edukowanie społeczeństwa w tym zakresie,
  - myślę, że w kwietniu czy w maju odbędzie się przetarg i dziury na drogach zostaną naprawione,
  - odnośnie nadania nazw ulicom w Jeziorku najlepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie, bo wszyscy co prowadzą działalność gospodarczą poniosą dodatkowe największe koszty przy zmianie dokumentacji. My postaramy się przygotować informacje o skutkach, jakie będą.
  Zastępca Wójta poinformował, że w ostatni czwartek było zebranie w sprawie wysypiska śmieci w Czartorii i sprawa jest skomplikowana i wielostronna. Sytuacja jest tak jak zaznaczył p. radny. Rzeczywiście w 2009 r. Gmina Piątnica podpisała porozumienie z m. Łomża i przekazała 1 209 tys. zł na wspólne przedsięwzięcie polegające na budowie wysypiska i takich gmin było 17. W porozumienie jest napisane, że majątek będzie własnością m. Łomża. Prezydent m. Łomża przeniósł ten majątek na nowo utworzoną spółkę i w ten sposób pozbawił siedemnaście gmin średnio licząc 17 mln zł. Wartość tego projektu w 2009 r. wynosiła 37 mln. zł. Z informacji przekazanych nam przez p. Skarbnik m. Łomża, obecna wartość majątku wynosi ok. 17 mln zł, a taka wartość majątku wynika z jego zużycia. Spółka ta zarejestrowana jest w KRS. Zarejestrowanie Spółki nie spowoduje tego, że przestanie działać porozumienie. W porozumieniu jest zapis, że celem jest wspólne działanie, natomiast w akcie notarialnym tworzącym spółkę jest zapis, że Spółka działa tylko i wyłącznie na rzecz m. Łomża. Pozostałe 16 gmin jest w takiej samej sytuacji jak gm. Piątnica. Stwierdził, że na budowę wysypiska były pozyskane unijne środki finansowe i budowa zakończyła się w 2011 r., a okres trwałości takiego projektu wynosi 5 lat, czyli do 2016 r. W okresie tym majątek nie może zmienić właściciela. Konsekwencją naruszenia trwałości może być zwrócenie dotacji unijnych przez wszystkie gminy wymienione w porozumieniu.
  Radny Bogdan Bieńczyk został naruszony status prawny, bo w kosztach partycypowało 17 gmin plus m. Łomża, a przy akcie notarialnym gminy są pominięte.
  Zastępca Wójta stwierdził, że poprzedni p. Wójt podpisał porozumienie, że majątek przechodzi na własność m. Łomża

  Ad. 12.

  W punkcie wolne wnioski głos zabrali:
  P. Jan Murawski – przedst. firmy EKO-VIMA przedstawił ofertę tej firmy, która zajmuje się zbieraniem odpadów poprodukcyjnych.
  Sekretarz Gminy poinformowała w następujących sprawach:
  - w najbliższym czasie nastąpią zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy i poinformowała, że deklaracje podatkowe na śmieci od 1 kwietnia br. będą przyjmowane w pok. Nr 19 przez p. Magdalenę Popiołek, a sprawy dotyczące opłaty za śmieci w pokoju nr 10;
  - od 1 marca br. wszedł nowy system rejestrów państwowych, o czym było mówione wielokrotnie telewizji i pokrótce omówiła zmiany z tego wynikające,
  - sołtysi składają w ciągu roku wnioski dotyczące różnych przedsięwzięć. My działamy w rocznym systemie budżetowania Wnioski do budżetu gminy na rok następny należy składać w terminie do 15 października do rady gminy.
  Sołtys Wsi Murawy wnioskowała o zamontowanie 5 lamp w oświetleniu ulicznym w dzielnicach wsi Murawy: Murawy - Łuby i Murawy Kolonia.
  Sołtys wsi Jeziorko wnioskowała o zorientowanie się w kosztach nadania nazw ulicom w m. Jeziorko, bo ciągle jest problem z ustaleniem miejsca zamieszkania danej osoby.
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnica stwierdziła, że na terenie gminy mieszka cudzoziemka, która wychowuje trójkę dzieci. Ośrodek Pomocy Społecznej ma ograniczone możliwości pomocy finansowej. Zwróciła się z prośbą do zebranych o przekazanie nadwyżki żywności do OPS lub P. Zduńczyka.
  Radny Piotr Zduńczyk także apelował o pomoc.
  Wójt poinformował, że p. Sekretarz wcześniej wspomniała o składaniu wniosków dotyczących wydatkowania środków finansowych, bo już uchwaliliśmy na ten rok budżet, który jest bardzo napięty. Poza tym pojawiły się nieprzewidziane sytuacje, które wymają natychmiastowych działań tak jak przebudowa hydroforni w Jeziorku. Wydaje się, że zgłoszenie dotyczące założenia pięciu lamp to niewielka inwestycja, ale prawdopodobnie nie ma tam linii, trzeba sporządzić projekt i koszt realizacji tego wniosku to 30 tys. zł i w praktyce to znaczący wydatek i niestety w tym budżecie wniosek ten nie może być zrealizowany. Należy wniosek zgłosić do następnego budżetu i wtedy radni przeanalizują jego i ewentualnie zostanie on ujęty do realizacji,
  - odnośnie nadania nazw ulicom w Jeziorku najlepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie, bo wszyscy prowadzący działalność gospodarczą poniosą dodatkowe, największe koszty przy zmianie dokumentacji. My postaramy się przygotować informacje o skutkach, jakie będą.
  Sołtys wsi Kalinowo zapytał o sprawę wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kalinowe?
  Radca Prawny przetarg, który odbył się na kanalizację w Kalinowie obejmował nie tylko przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne ale i ciśnieniowe. Nie było dwóch odrębnych przetargów. Sąd opłatę za przyłącza kanalizacyjne orzekł prawomocnym wyrokiem, o czy pan dokładnie wie. Gmina nie popełniła żadnego przestępstwa ani wykroczenia i nie zamierzam bronić poprzedniego wójta.

  Ponownie głos zabrał Sołtys wsi Kalinowo i zgłosił następujące wnioski:
  - przy remizie strażackiej jest rów i wody opadowe podmywają fundament;
  - zniesienie inkasa za „śmieci” i podatek przez sołtysów. Obowiązkiem każdego podatnika jest opłacanie tych należności;
  - przywrócenie dróg gminnych do użytkowania:
  • droga graniczna polna pomiędzy Elżbiecinem a Kalinowem wzdłuż działki nr 59 rośnie las. Przez 20-30 lat pole jest wykorzystane jako droga ze szkodą dla właściciela,
  • również droga gminna jest zarośnięta lasem (zaczyna się od drogi pomiędzy Elżbiecinem a Kalinowem od działki nr 59 w kierunku gościńca głównego),
  • całej drogi granicznej pomiędzy Elżbiecinem a Kalinowem od drogi krajowej w kierunku Białegostoku od posesji nr 4,
  • w Kalinowie przy posesji nr 60 droga graniczna Piątnica-Kalinowo nie istnieje;
  - czy radny Karol Śmiarowski z tego powodu, że był zatrudniony w gminie i wykonywał mandat radnego niezgodnie z przepisami prawa, zwrócił za ten okres czasu otrzymanem diety? Szkoda, ze na sesji nie ma już p. Skarbnik.

  P. Wójt stwierdził, że jeżeli chodzi o rów przy remizie strażackiej, to należy z jednej strony oczyścić przepust pod drogą powiatową i problem został już zgłoszony do ZDP. Rozmawiałem ze strażakami w sprawie wykonania robót przy remizie w Kalinowie i ten problem będzie rozwiązany. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy zgłoszonych dróg, to sprawy nie znam ale zastanowimy się. Prosił by sołtys szczegółowo opisał te drogi i wniosek przedłożył na piśmie.
  Sołtys wsi Kalinowo zobowiązał się złożyć wniosek na piśmie.
  Sołtys wsi Żelechy wnioskował, by termin zbierania opłat za śmieci pokrywał się z terminem płatności podatku rolnego.
  Sekretarz Gminy od strony organizacyjnej nie ma żadnego problemu. Dla państwa sołtysów na pewno byłoby łatwiej, ale mieszkańcy nie zawsze chcieliby wnosić opłaty kwartalnie, a w niektórych wypadkach może to być poważne obciążenie finansowe. Przeanalizujemy ten wniosek i wybierzemy optymalny wariant, ale pod uwagę musimy wziąć mieszkańców gminy.
  Przewodniczący Rady powiedział, że wnioski, na które nie udzielono odpowiedzi zostaną przekazane do realizacji według właściwości.

  Przewodniczący Rady poinformował, że do wiadomości Rady wpłynęły następujące pisma:
  - mieszkańców wsi Motyka w sprawie drogi,
  - uchwała Nr II-00312-85/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
  - odpowiedź na wniosek pokontrolny Komisji Rewizyjnej w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Drozdowie.
  Pisma w załączeniu do oryginału protokołu.
  Przewodniczący Rady w imieniu Rady i samorządu gminnego życzył wszystkim zgromadzonym zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych.

  Po wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady V Sesji Rady Gminy Piątnica.


  Protokołowała: Bożena Duda

  Przewodniczący Rady
  Krzysztof Weber

  Informację udostęniła:
  Bożena Duda


  Data wprowadzenia: 2015-05-13 1013
  Data upublicznienia: 2015-05-13
  Art. czytany: 1353 razy

  » Protokół Nr V/2015 (sesja 30.03.2015 r.) - pdf - rozmiar: 325095 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl