A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Wybory ławników
 • Informacja dla kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019

  INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016-2019  W roku 2015 kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 i 509) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników, rady gminy powinny dokonać wyboru nowych ławników.

  Ławników do sadów okręgowych oraz sądów rejonowych wybierają w głosowaniu tajnym rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Przed przystąpieniem do wyboru ławników rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

  Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 21 maja 2015 r. w oparciu o art. 162 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2015 r. poz. 133 i 509) na kadencję 2016-2019 Rada Gminy Piątnica powinna wybrać następującą ilość ławników:
  • dla potrzeb Sądu Okręgowego w Łomży - 5 ławników,
  • dla potrzeb Sądu Rejonowego w Łomży - 2 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 1 ławnika.

  ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW


  Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2015 r. poz. 133 i 509) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, po. 693).

  Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
  1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2/ jest nieskazitelnego charakteru;
  3/ ukończył 30 lat;
  4/ jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
  5/ nie przekroczył 70 lat;
  6/ jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązku ławnika;
  7/ posiada co najmniej wykształcenie średnie.
  Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

  Ławnikami nie mogą być:
  1/ osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
  2/ osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
  3/ funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępczości i wykroczeń;
  4/ adwokaci i aplikanci adwokaccy;
  5/ radcy prawni i aplikanci radcowscy;
  6/ duchowni;
  7/ żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
  8/ funkcjonariusze Służby Więziennej;
  9/ radni gminy, powiatu i województwa.
  UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

  Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy Piątnica:
  - prezesi sądów,
  - stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
  - co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Piątnica,
  w terminie do 30 czerwca 2015 roku.

  Wymagane dokumenty (załączniki do karty zgłoszenia)
  Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego, do której dołącza się następujące dokumenty:
  1/ informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2/ oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  3/ oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  4/ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5/ dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

  Dokumenty wymienione w punkcie 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizacje społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z rajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
  Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

  Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców gminy

  Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do zgłoszenia dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób, zawierających imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

  UWAGA
  1. Koszt opłaty za wydawanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
  2. Koszt opłaty za wydawanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

  Wzory dokumentów (w tym oświadczeń) są dostępne:
  - w Urzędzie Gminy Piątnica pokój nr 16 (I piętro) na stanowisku do obsługi rady gminy,
  - na stronie internetowej gminy: www.ugpiatnica.doc.pl,
  - na stronie internetowej www.ms.gov.pl.
  • Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika
  • Formularz zapytania o udzielenie informacji o zgłaszanej osobie z KRK
  • Wzór oświadczenia dotyczącego prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe
  • Wzór oświadczenia kandydata na ławnika, dotyczącego władzy rodzicielskiej
  • Wzór listy osób popierających kandydata na ławnika

  Informacje dodatkowe
  1. Rada Gminy Piątnica zasięga od Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
  2. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Piątnica po upływie terminu, o którym mowa w art. 162 § 1, tj. 30 czerwca 2015 r. a także zgłoszenia, które nie będą spełniać wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2 – 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2015 r. poz. 133 i 509) pozostawione zostaną bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

  Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

  Dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w siedzibie Rady Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53 pok. Nr 16 (I piętro) na stanowisku do obsługi rady gminy, w terminie do 30 czerwca 2015 roku, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00.  Przewodniczący Rady
  Krzysztof Weber


  Informację udostępniła: Bożena Duda


  Data wprowadzenia: 2015-05-27 1453
  Data upublicznienia: 2015-05-27
  Art. czytany: 2434 razy

  » 01. wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - rozmiar: 152881 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 02. Wzór oświadczenia dotyczącego prowadzonych przeciw kandydatowi postępowań - rozmiar: 24064 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 03. wzór oświadczenia kandydata na ławnika, dotyczącego władzy rodzicielskiej - rozmiar: 22528 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 04. wzór listy osób popierających kandydata na ławnika - rozmiar: 162816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 05. zapytanie o udzielenie informacji o osobie - rozmiar: 55869 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 06. zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym - rozmiar: 19892 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl