A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Zarządzenie Nr 25.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 24.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 23.2018 w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica
» Protokół Nr XXXVIII/2018 (sesja 28.02.2018 r.)
 • Praca w Urzędzie
 • Ogłoszenia o naborze
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy (SO.2110.6.2015)

  SO.2110.6.2015


  OGŁOSZENIE

  WÓJT GMINY PIĄTNICA

  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy


  Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej, Piątnica Poduchowna ul. Stawiskowska 10
  Stanowisko: Kierownik
  Wymiar czasu pracy: pełny – 1 etat
  Planowana data zatrudnienia: w ciągu miesiąca od zakończenia konkursu

  Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

  wymagania niezbędne

  1) jest obywatelem polskim,
  2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
  4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  5) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym,
  7) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata w jednostkach pomocy społecznej oraz posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,
  8) umiejętności zawodowe:
  a) znajomość przepisów prawa dotyczących pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii,
  b) znajomość przepisów prawa dotyczących samorządu terytorialnego, prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, współpracy z instytucjami pozarządowymi, kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), prawa pracy, pracowników samorządowych,
  c) umiejętności praktyczne: biegła znajomość obsługi komputera, (pakiet Microsoft Office), znajomość techniki opracowywania aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) oraz decyzji administracyjnych.

  wymagania dodatkowe

  1) znajomość przepisów normujących udostępnianie informacji publicznej;
  2) umiejętność analitycznego myślenia i formułowania myśli w mowie i na piśmie,
  3) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów, kultura osobista i odporność na stres;
  4) posiadanie praw jazdy kategorii min. B i praktyczna umiejętność prowadzenia pojazdów,
  5) udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów dotyczących pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych – w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, ogółem na kwotę minimalną 1 000 000 zł,
  6) przedstawienie koncepcji rozwoju i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy z uwzględnieniem wykorzystania środków zewnętrznych w perspektywie finansowej na lata 2015-2020,

  Zakres podstawowych zadań na stanowisku:

  1) kierowanie Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zwanym dalej „Ośrodkiem” oraz reprezentowanie go na zewnątrz na podstawie udzielonego przez Wójta pełnomocnictwa;

  2) organizowanie pracy ośrodka oraz ustalanie organizacji wewnętrznej i zadań Ośrodka w regulaminie organizacyjnym;

  3) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o rachunkowości, a w szczególności:
  a) szacowanie potrzeb finansowych na funkcjonowanie Ośrodka i wykonywanie zadań należących do zakresu jego działania oraz składania do Wójta i Wojewody zapotrzebowania na środki finansowe z budżetu gminy i z budżetu państwa na każdy rok kalendarzowy,
  b) opracowywanie planu finansowego Ośrodka, to jest planu dochodów i wydatków na każdy rok budżetowy,
  c) rzetelne, celowe, oszczędne i zgodne z prawem dysponowanie środkami publicznymi oraz poprawne rozliczanie ich wykorzystania z budżetem gminy i budżetem państwa,
  d) zapewnienie prowadzenia rachunkowości jednostki, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz w rozporządzeniach Ministra Finansów, zapewnienie posiadania wyodrębnionego od Urzędu Gminy konta wyodrębnionych ksiąg rachunkowych,
  e) opracowanie pisemnych zasad rachunkowości jednostki, w tym planu kont, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, instrukcji inwentaryzacyjnej i innych wymaganych przepisami prawa dokumentów,
  f) ustalenie i wdrożenie w Ośrodku procedur kontroli zarządczej, z uwzględnieniem standardów kontroli określonych przez Ministra Finansów oraz zapewnienie wykonywania kontroli;

  4) zabezpieczenie prowadzenia spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w zakresie określonym w odpowiednich przepisach prawa a w szczególności:
  a) zapewnienia szkolenia pracowników z zakresu przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej,
  b) kierowanie pracowników na badania lekarskie wstępne i okresowe,
  c) prowadzenie rejestru i dokumentacji wypadków przy pracy,
  d) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego;

  5) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg na podległych pracowników oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

  6) opracowanie i utrzymanie w aktualności Regulaminu Organizacyjnego;

  7) podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapewnienie wykonywania przez Ośrodek zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w Statucie jednostki, w ustawach i uchwałach Rady Gminy;

  8) koordynacja realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

  9) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w celu przedstawienia przez Wójta tego dokumentu uprawnionym organom oraz opracowanie projektów uchwał Rady w sprawie gminnych programów pomocy społecznej;

  10) sporządzanie i przedstawianie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka;

  11) zapewnienie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

  12) podejmowanie działań mających na celu tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowywanie projektów programów ochrony ofiar w rodzinie oraz zapewnienie jego realizacji;

  13) zapewnienie realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej;

  14) zapewnienie sporządzania sprawozdawczości w formie elektronicznej oraz przekazywanie jej za pomocą systemu teleinformatycznego Wojewodzie;

  15) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Wójtem w celu łagodzenia skutków bezrobocia;

  16) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem otwartych konkursów na realizacją zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

  17) sprawowanie bieżącego nadzoru nad prowadzeniem przez podległych pracowników Ośrodka postępowania administracyjnego i przygotowywaniem projektów decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej;

  18) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz w pozostałych sprawach przekazanych do prowadzenia Ośrodkowi – na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta lub Radę Gminy odrębnymi dokumentami;

  19) sprawowanie nadzoru i ponoszenie odpowiedzialności za terminowe i zgodne z prawem prowadzenie przez podległych pracowników wszelkich spraw należących do właściwości Ośrodka określonych w Statucie Ośrodka, uchwałach Rady, zarządzeniach Wójta oraz odpowiednich ustawach i innych aktach normatywnych;

  20) wykonywanie innych nie wymienionych zadań należących do Kierownika Ośrodka określonych w ustawach o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktach prawnych wyższego rzędu, uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta;

  21) sporządzenie analiz, informacji i sprawozdań z zakresu działania Ośrodka;

  22) kierowanie pracą Ośrodka poprzez organizowanie pracy podległych pracowników oraz udzielanie im pomocy i instruktażu przy załatwianiu spraw;

  23) prowadzenie kontroli wewnętrznej podległych pracowników;

  24) przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz innych materiałów przedkładanych za pośrednictwem Wójta organom gminy;

  25) prowadzenie, w zakresie należącym do właściwości działania Ośrodka spraw związanych z:

  a) obronnością kraju,
  b) przeciwdziałanie zagrożeniom i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona kryzysu;

  26) przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych oraz zasad określonych w Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym obowiązujących w Ośrodku;

  27) udostępnianie informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz Statucie Gminy, w tym przekazywanie informacji o jednostce w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej i utrzymanie tych informacji w stałej aktualności;

  28) przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im pomocy i wyjaśnień;

  29) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym w drodze samokształcenia oraz uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym;

  30) podejmowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe pracowników;

  31) przeprowadzanie konkursów na wolne stanowiska pracownicze;

  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  1) zatrudnienie - w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego,
  2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),
  3) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
  4) praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy oraz na terenie gminy Piątnica,
  5) budynek nie przystosowany do osób niepełnosprawnych,
  6) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku.

  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu sierpniu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy był niższy niż 6%.

  Wymagane dokumenty:

  1) życiorys (CV),
  2) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),
  4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
  5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),
  6) kserokopie świadectw pracy,
  7) kserokopia praw jazdy,
  8) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji projektów dotyczących pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych – w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, ogółem na kwotę minimalną 1 000 000 zł.
  9) koncepcja funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy z uwzględnieniem wykorzystania perspektywy finansowej na lata 2015-2020, przygotowana w formie prezentacji w programie Power Point, czas prezentacji - do 15 min.
  10) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  11) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

  Termin i miejsce składania ofert

  Termin: do dnia 7 października 2015 r. do godz. 15.30.

  Miejsce składania dokumentów:


  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna

  Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie – pokój nr 12 lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy”

  Informacje pozostałe

  Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.

  Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Piątnica.

  Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 216 24 76 wew. 24 i 15.


  WÓJT

  Krzysztof Ryszard Kozicki


  Informację udostępnił:
  Dariusz Wojewoda


  Data wprowadzenia: 2015-09-25 1525
  Data upublicznienia: 2015-09-25
  Art. czytany: 4034 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl