A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Rada Gminy
 • Protokoły z obrad sesji
 • Kadencja 2014-2018
 • Protokół Nr VIII/2015 (sesja 28.08.2015 r.)

  Protokół Nr VIII/2015
  obrad sesji Rady Gminy Piątnica,
  odbytej w dniu 28 sierpnia 2015 r.
  w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy Poduchownej, przy ul. Szkolnej 25.  Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.00 a zakończono o godzinie 11.50
  Obradom przewodniczył Pan Krzysztof Weber - Przewodniczący Rady.
  W sesji uczestniczyło 14 radnych na ogólną liczbę 15. W związku z tym Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
  Radni otrzymali projekty uchwał i materiały będące przedmiotem obrad sesji.
  Informację o terminie, miejscu sesji oraz porządku obrad podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i umieszczenie w BIP Urzędu Gminy Piątnica oraz poinformowano mieszkańców gminy za pośrednictwem sołtysów.

  Radni Rady Gminy obecni na sesji:
  1. Bieńczyk Bogdan
  2. Dąbrowski Adam Robert
  3. Domitrz Urszula
  4. Dymek Andrzej
  5. Komorowska Agnieszka Alicja
  6. Konopko Marek
  7. Kopczewski Jan
  8. Kuczyński Bogusław
  9. Mroczkowski Sławomir
  10. Pokropowicz Jarosław
  11. Sowa Halina
  12. Śmiarowski Karol
  13. Weber Krzysztof
  14. Zduńczyk Piotr

  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Kozicki Krzysztof Ryszard - Wójt Gminy
  2. Piotrowski Zbigniew - Zastępca Wójta
  3. Dziekońska Maria - Sekretarz Gminy
  4. Bujko Janina - Skarbnik Gminy
  5. Wojewoda Dariusz - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich w UG
  6. Szymański Stefan - Radny Rady Powiatu Łomżyńskiego
  7. Kossakowski Dariusz - Radny Rady Powiatu Łomżyńskiego
  8. Brzozowska Edyta - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy
  9. Zaręba Janina - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy
  10.sołtysi sołectw: Budy Czarnockie, Czarnocin, Choszczewo, Dobrzyjałowo, Drozdowo, Drożęcin - Lubiejewo, Elżbiecin, Guty, Górki-Szewkowo, Górki -Sypniewo, Jeziorko, Kobylin,Kosaki, Kalinowo, Kalinowo-Kolonia, Kałęczyn, Kownaty, Kisielnica, Krzewo, Murawy, Nagórki, Niewodowo, Olszyny, Pęza, Poniat, Piątnica Poduchowna, Piątnica Włościańska, Rakowo-Czachy, Rządkowo, Stary Cydzyn, Stary Drożęcin, Truszki, Taraskowo, Żelechy, Wyrzyki.

  Listy obecności w załączeniu do oryginału protokołu.
  VIII sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady, który na wstępie powitał zgromadzonych. Przypomniał, że zgodnie z art. 20 ust. 1a. ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
  Radni nie zgłosili wniosków do porządku obrad.

  Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad o poniższej treści:

  Przebieg obrad:
  1. Przyjęcie protokołu Nr VII obrad sesji.
  2. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
  3. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
  4. Przedstawienie założeń Strategii Rozwoju Gminy Piątnica na lata 2015-2020.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/zasięgnięcia od Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
  2/ ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne , dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica;
  3/ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części udzielonej bonifikaty;
  4/ zmian w budżecie Gminy;
  5/ odwołania Skarbnika Gminy;
  6/ powołania Skarbnika Gminy;
  7/ rozpatrzenia skargi na Wójta;
  6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
  a/ wystąpienie Skarbnika Gminy,
  b/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
  c/ opinia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy,
  d/ dyskusja.
  7. Informacja o działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy za 2014 rok.
  8. Zapoznanie z wynikami kontroli przeprowadzonej przez komisję Rewizyjną Rady Gminy Piątnica.
  9. Interpelacje i wnioski radnych.
  10. Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad.

  Ad. 1.

  Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr VII/2015 obrad sesji z dnia 25 czerwca 2015 r. był udostępniony do wglądu radnych w biurze do obsługi radny oraz przed sesją Rady. Do tej pory do protokołu nie zostały zgłoszone żadne uwagi.
  Radni na sesji także nie zgłosili uwag do protokołu.
  W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu Nr VII/2015 obrad sesji. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.

  Ad.2.

  W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt – Krzysztof Ryszard Kozicki przedstawił informację o pracy Wójta między sesjami (informacja w załączeniu do oryginału protokołu).
  Ponadto poinformował, że:
  - będą przygotowywane przetargi na dostawę energii elektrycznej,
  - trwają prace koncepcyjne związane z cmentarzem.

  Radni nie wnieśli uwag do informacji wójta o pracy między sesjami. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła informację.

  Ad. 3.

  Przewodniczący Rady przedstawił zgromadzonym informację o realizacji wniosków i interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji oraz w okresie między sesjami, informując kto zgłosił wniosek czy interpelację i przez kogo została udzielona odpowiedź (odpowiedzi w teczkach: RG.0002.2015 i RG.0003.2015).
  W związku z tym, że radni nie zgłosili uwag, Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła informację o realizacji wniosków i interpelacji do akceptującej wiadomości.

  Ad. 4.

  W punkcie tym głos zabrał Zastępca Wójta Zbigniew Piotrowski. Powitał zebranych i poinformował, że chciałby przedstawić dokument, który nazywa się Strategia Rozwoju Gminy Piątnica. Dokument ten był zamieszczony na stronie internetowej urzędu, aby wszyscy mogli się z nim zapoznać i wnieść ewentualne uwagi. Następnie przedstawił graficznie założenia strategii i wyjaśnił pojęcie samej strategii, informując iż jest to plan do roku 2020 o charakterze ogólnym. Ten ogólny charakter będzie wywierał wpływ na to, co będzie się działo w gminie przez najbliższe pięć lat. Główne źródła finansowania tego planu to fundusze Unii Europejskiej. Strategia zaczyna się od wizji, która opiera się na koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój umożliwia gminie rozwój w trzech obszarach środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Żaden obszar nie może rozwijać się samodzielnie kosztem innego obszaru. Szczegóły możecie państwo przeczytać na stronie internetowej. Są tam przedstawione szczegółowe dane o naszej gminie. Następnie dokonał prezentacji multimedialnej założeń Strategii Rozwoju Gminy Piątnica na lata 2015-2020.
  Radni po dokonanej prezentacji nie zabierali głosu na temat przedstawionej Strategii.
  Na wniosek radnych Przewodniczący Rady zarządził 10-cio minutową przerwę w obradach.
  Po przerwie wznowił obrady.

  Ad. 5.1/

  Przewodniczący Rady poinformował, że w tym punkcie Rada rozpatrzy projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Wszystkie komisje Rady rozpatrzyły i zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
  Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników, według projektu rozpatrywanego na posiedzeniach Komisji Rady. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 42/VIII/2015 w sprawie zasięgnięcia od Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).

  Ad.5. 2/

  Przewodniczący Rady oznajmił, że Rada rozpatrzy projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica. Wszystkie komisje Rady rozpatrzyły i zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.

  W dyskusji nad projektem uchwały radni głosu nie zabierali.
  Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica, według projektu rozpatrywanego na posiedzeniach Komisji Rady. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 43/VIII/2015w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).

  Ad.5. 3/

  Przewodniczący Rady poinformował, że kolejnym projektem uchwały, który Rada rozpatrzy na dzisiejszej sesji jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części udzielonej bonifikaty. Wszystkie komisje Rady rozpatrzyły i zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.

  W dyskusji nad projektem uchwały radni głosu nie zabierali.
  Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części udzielonej bonifikaty, według projektu rozpatrywanego na posiedzeniach Komisji Rady. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 44/VIII/2015w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części udzielonej bonifikaty (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).

  Ad.5. 4/

  Przewodniczący Rady poinformował, że następnym projektem uchwały, który rozpatrzy Rada jest projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy. Wszystkie komisje Rady rozpatrzyły i zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
  Pani Janina Bujko- Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. Następnie poinformowała, że została zmieniona klasyfikacja budżetowa wpływów należności za odpady komunalne, poza tym została dokonana zmiana w zapisie dotycząca domu Senior Wigor. Wydatki inwestycyjne wykreśla się i przenosi do wydatków rzeczowych. Praktycznie nie ma zmian w kwocie tylko w kwalifikacji wydatków .
  W dyskusji nad projektem uchwały radni głosu nie zabierali.
  Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy, według projektu rozpatrywanego na posiedzeniach Komisji Rady. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymujących się 2. Stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym, większością głosów podjęła uchwałę Nr 45/VII/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).

  Ad.5. 5/

  Przewodniczący Rady poinformował, że w tym punkcie porządku obrad Rada rozpatrzy projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. Wszystkie komisje Rady rozpatrzyły i zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.

  W dyskusji nad projektem uchwały radni głosu nie zabierali.
  Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy, według projektu rozpatrywanego na posiedzeniach Komisji Rady. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 46/VIII/2015 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).

  Ad. 5.6/

  Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Rada rozpatrzy projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy. Wszystkie komisje Rady rozpatrzyły i zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
  W dyskusji nad projektem uchwały radni głosu nie zabierali.
  Kandydatka na Skarbnika Gminy przedstawiła się zebranym.
  Pan Dariusz Wojewoda –Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich w Urzędzie Gminy poinformował, iż kandydatka na skarbnika spełnia wszystkie wymogi.
  Następnie Przewodniczący Rady poddał po głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy, według projektu rozpatrywanego na posiedzeniach Komisji Rady.
  W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak. Stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 47/VIII/2015 w sprawie powołania Skarbnika Gminy (uchwała w załączeniu do protokołu) .
  Na wniosek radnych Przewodniczący Rady zarządził 10-cio minutową przerwę w obradach.
  Po przerwie wznowił obrady.

  Ad.5. 7/

  Kolejno Rada rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta. Na wniosek Przewodniczącego Rady głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kuczyński Bogusław, który przedstawił wyniki badania skargi (protokół Komisji Rewizyjnej Nr 4/2015 w załączeniu do oryginału protokołu z obrad).
  Następnie w punkcie tym głos zabrał Zastępca Wójta Zbigniew Piotrowski. Stwierdził, że wcześniej zajęte stanowisko w tej sprawie zostało podtrzymane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Kancelarię Prawną przy Premierze Rzeczypospolitej Polskiej. Pani Maria złożyła rezygnacje z zajmowanego stanowiska zupełnie niepotrzebnie. Urzędnika można awansować wewnętrznie.
  Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta. W glosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak. Stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 48/VIII/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta (uchwała w załączeniu do protokołu).

  Ad. 6.

  Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury w załączeniu do oryginału protokołu.
  Skarbnik Gminy poinformowała, iż wydatki majątkowe przebiegają w sposób prawidłowy, natomiast wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2015r.
  Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr II-00320-34/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie
  wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.(uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).
  Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych - Piotr Zduńczyk przedłożył opinię Komisji Spraw Społecznych do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r (opinia w załączeniu do oryginału protokołu).
  Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad informacjami o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
  Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżet gminy za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.Za wnioskiem opowiedziało się 14 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Rada zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

  Ad. 7.

  Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Piątnica za rok 2014 w załączeniu do oryginału protokołu.
  W punkcie tym głos zabrał Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Dariusz Wojewoda. Poinformował zebranych, iż zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym obejmujące sprawy ochrony przeciwpożarowej w myśl art.7, ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz.594 z późn.. zm.) należy do zadań własnych gminy.
  Jakie były podejmowane działania w tym temacie zostały wykazane w informacji. Następnie prosił o zadawanie pytań, na które udzieli odpowiedzi.
  W dyskusji głos zabrali:
  Radny Kopczewski Jan stwierdził, iż jest kilku strażaków pracujących zawodowo w straży pożarnej, którzy posiadają specjalistyczne badania lekarskie i czy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej muszą przeprowadzać dodatkowe badania lekarskie?
  Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Dariusz Wojewoda poinformował, iż każdy strażak ochotnik musi mieć badanie lekarskie. Czy istnieje możliwość przeniesienia badań wykonanych przez zawodowych strażaków na potrzeby Ochotniczych Straży postaramy się wyjaśnić.
  Następnie głos zabrał Radny Konopko Marek, który podziękował strażakom za udział w gaszeniu pożaru lasu w Nowym Cydzynie.
  Po skończonej dyskusji, Przewodniczący Rady stwierdził, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to uzna iż Rada Gminy przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
  Radni nie zabierali głosu.
  Wobec tego Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła informację do akceptującej wiadomości.

  Ad.8

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogusław Kuczyński przedłożył protokół Nr 5/2015 kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica z dnia 3 sierpnia 2015 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy. Protokół z kontroli w załączeniu do oryginału protokołu z sesji.

  Ad.9

  W punkcie interpelacje i wnioski radnych głos zabrali:
  Radny Karol Śmiarowski zgłosił wnioski:
  - o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o ustawienie lustra odblaskowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej Jeziorko-Wyrzyki;
  - wystosowanie pisma do Dyrekcji Dróg Krajowych o przeniesienie znaku zjazdu kierunkowego Jeziorko z miejscowości Budy Czarnockie do miejscowości Cydzyn – następnie przekazał wnioski na piśmie Wójtowi.
  Radna Halina Sowa wnioskowała w sprawie:
  - przedłużenia oświetlenia ulicznego od ul. Motyckiej do Państwa Jankowskich i Matejkowskich;
  - wycinkę zadrzewienia przy drodze gminnej Dobrzyjałowo-Kownaty;
  - naprawę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Kownaty-Dobrzyjałowo – następnie przekazała wnioski na piśmie Wójtowi.
  Radny Bogusław Kuczyński wnioskował w sprawie:
  - przełożenie chodnika na odcinku od fortu w stronę Kalinowa,
  - dokończenie budowy chodnika w miejscowości Piątnica Włościańska,
  - przeprowadzenie odwodnienia nawierzchni na wysokości przystanku MPK,
  - usunięcie wzniesień powstałych na jezdni drogi dojazdowej do nowego mostu – następnie przekazał wnioski na piśmie Wójtowi.

  Odpowiadając na wnioski Wójt poinformował, że wnioski skierowane pod adresem instytucji zewnętrznych zostaną przekazane do realizacji, natomiast jeżeli chodzi o wycinkę zadrzewienia , to wniosek będzie zrealizowany w najbliższym czasie.

  Ad.10

  W punkcie sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski głos zabrali:
  Przewodniczący Rady poinformował, że w tym punkcie Rada rozpatrzy wniosek Pana S.K. z dnia 10 sierpnia 2015 r. dotyczący nieudzielenia odpowiedzi na wniosek w sprawie dowożenia dzieci do szkoły (wniosek w załączeniu do oryginału protokołu).
  Następnie poinformował, że wnioskodawcy została udzielona odpowiedź przez Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy w dniu 26 czerwca 2015 r. Wobec tego, że wnioskodawca uznał odpowiedź za niewystarczającą wniosek będzie rozpatrzony na dzisiejszej sesji. Poinformował także, że uprzednio wniosek rozpatrzyła Komisja Spraw Społecznych, która wnioskowała o ujęcie w planie kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r. tematu dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Piątnica. Zastępca Wójta na posiedzeniu tejże Komisji poinformował, że Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy została zobowiązana do przygotowania kompleksowej informacji na temat dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Piątnica, celem przedłożenia na posiedzeniach Komisji.
  Radni nie zabierali głosu w dyskusji.
  Wobec tego Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie następującego stanowiska w sprawie:
  - kwestia dowożenia dzieci do szkół będzie zgłoszona do planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2016 r.
  Rada jednogłośnie przyjęła powyższe stanowisko.

  Radny Dąbrowski Adam, stwierdził iż wnioski dotyczące suszy powinny być załatwiane bezpośrednio przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Znajdują się tam wszystkie dane rolników jak i upraw. Po ogłoszeniu przez Wojewodę Podlaskiego klęski suszy, Agencja mogła bezpośrednio przelać środki finansowe na konta rolników i było by po sprawie, a tak powołuje się komisje, rolnicy muszą składać wnioski i jest ogólne zamieszanie.
  Radny Mroczkowski Sławomir zapytał, czy będą szacowane uprawy już skoszone ?
  Wójt Kozicki Krzysztof poinformował , że nie można szacować tego co jest już skoszone.
  Sołtys Siudakiewicz Jolanta stwierdziła, ze wyłączanie świateł sygnalizacyjnych na skrzyżowaniu w Piątnicy w piątkowe popołudnia stało się niemalże tradycją.
  Wójt Krzysztof Kozicki poinformował, iż w tej sprawie zostały wysyłane stosowne pisma. Następnie poinformował zebranych, iż w Forcie II w najbliższą niedzielę 30 sierpnia o godz. 10,00 odbędzie się wystawa koni.

  Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady VII Sesji Rady Gminy Piątnica.


  Protokołowała: Bożena Jasińska

  Przewodniczący Rady
  Krzysztof Weber  Informację udostępniła:
  Bożena Jasińska


  Data wprowadzenia: 2015-11-04 0949
  Data upublicznienia: 2015-11-04
  Art. czytany: 655 razy

  » Protokół Nr VIII/2015 (sesja 28.08.2015 r.) - PDF - rozmiar: 241091 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl